سانسور

Posted on at


سانسور در لغت بمعنی انتقاد و توبیخ و سرزنش است ،ولی در سیاست بیشتر بمعنی اعمال کنترول و نظارت در فعالیت های سیاسی ،بخصوص در مورد مطبوعات بکار می رودسانسور مطبوعات ممکن است به دو صورت اعمال شود ،سانسور مستقیم و غیر مستقیم . در سانسور مستقیم و علنی مامورین سانسور مطالبی را که مصلحت نمی دانند قبل از چاپ از صفحات مطبوعات و نشریات بر می دارند و قسمت های سانسور شده در صفحات روز نامه یا مجله بصورت سفید باقی می ماند (این روش هنگام اعلام وضیعت فوق العاده یا مقررات حکومت نظامی در بعضی کشور ها اعمال می شود ) ولی در سانسور غیر مستقیم که در همه کشور های دیکتاتوری مرسوم است ناشرین را از چاپ و انتشار بعضی مطالب که خوش آیند نظام حاکم نیست منع می کنند، یا آنها را وادر می نمایند بر خلاف میل و عقیده خود مطالبی در تایید و مدح اقدامات حکومت منتشر کننددر این کشور ها نویسندگان ناچار می شوند برای اجتناب از گرفتاری و تعقیب با احتیاط مطلب بنویسند و در واقع خود را سانسور کنند ،که این نوع سانسور را (اتو سانسور) یا خود سانسوری هم می دانند


 


 


نگارنده :مسیح الله رحمانیAbout the author

massihullah-rahmani

Massihullah was born in 1988 in Ghazni province Afghanistan, graduated from Sayed Ahmad makaye high school in 2007.he has received scholarship for studying abroad in Cairo university Egypt. Right now he is in 2nd year of faculty of masscommunication in Cairo University.he is able to speak Farsi,Pashto,English,Arabi and alittle bit…

Subscribe 0
160