آب و هوا درشهر کابل

Posted on at


در گذشته ها از آب و هوای کابل به گونی تعریف و توصیف  در عشاعر شاعران و نویسنده گان دیده میشود مثلأ :عجب آب و هوا دارد کابل . عجب شیر بچه های دارد کابل . و صد ها عشاعر و مقالات  دیگر در مورد. کابل گفته شده است . موقعیت کابل در آسیاه میانه.


 کابل  بهترین آب و هوا را در آسیاه میانه  دارد.  


کابل دارای چهار فصل بوده و اقلیم خشک دارد در بهار آب و هوا ملایم و بارانی ، تابستان گرم  ، خزان خشک و باد های تند، زمستان سرد بارانی و سفید پوش از برف اقلیم کابل را تشکیل میدهد . زمستان در کابل 20 سال فبل از امروز  به گفته محسن ها برف باری های شدید داشته است . حتی باعث را بندان به روی عابرین میشد. کابلیان از آب و هوای کابل در سالیان گذاشته به نیکوئی یاد میکنند.


 


امروز کابل از آب و هوای خوبی برخوردار نیست پایتخت نشینان افغانستان از این ناحیه رنج میبرند. چند نکات اساسی باعث الوده گی آب و هوا در کابل شده است


1: نفوس بیش از مردم در کابل


2: نداشتن سرک های اسفالت شده


3: بی توجه ای مردم در الوده کردن محیط زیست


4: استفاده کردن مواد سوخت از کثافات برای گرم کردن خانه ها


5:  دود بیش از حد موتر های عوارض دار در شهر و انداختن کثافات درگوشه و کنار جاده ها از سوی عابرین


این موارد باعث شده است که شهر زیبای کابل را تبدیل به یک شهر پر از امراض ها بسازد. برای من این سوال خلق میشود که این پایتخت است و نماینده گی از افغانستان میکند؟


 


اگر توریست ها از افغانستان بخصوص از کابل دیدن کنندآیا چی برداشته خواهند کرد و چه سوال های عجیب غریب به ذهن شان خطورخواهد کرد و شاید تهجب کنند که این چه مملکت است که پایتخت آن  در چنین حالت قرار دارد و این خود برای تمام مردم افغانستان یک ننگ بزرگ است.


پس بهتر است که دست به دست همدیگر داده و افغانستان را از این ننگ بزرگ نجات داده و چهره خوبی از افغانستان برای جهان یان به تصویر بکشیم .  


 


امروز آب و هوای کابل چند سال پیش در بعضی از ولسوالی ها کابل دیده میشود نه در تمام  کابل مثلأ  میشود از چند  ولسوالی کابل نام برد. ولسوالی پغمان، ولسوالی استالف و بعضی از و لسوالی های که نفوش شان کم است درآن آب و هوای خوبی دیده مشود. پس گفته میتوانیم که برای آب و هوای بهتر شهر کابل باید تراکم نفوس زیاد جلو گیری شود.


 


نویسنده :  روینا کبیری About the author

160