نامه ای برای یک دوست

Posted on at


این اواخر متوجه شدم که یکی از دوستانم نا امید و ناراحت است این موضوع من و نگران میکند به همین دلیل وقتی را برایش اختصاص دادم و جویای احوالش شدم


وقتی که رفتم پیش او از دیدنم خوشحال شد اما خوشحالیش کوتاه مدت و لحظه ی بود بعد از چند لحظه دیگر تبسی بر لب نداشت و چهره اش گویای احوال درونش بود، به گوشه ای خیره میشد و غرق در اندیشه ای که من از ان اگاه نبودم،وقتی به چشمان زیبا و معصوم اش مینگریستم تمام تلاشم را میکردم تا اندکی  از اندوه ای که در نگاهش بود را کشف کنم، اندوه ای که این گونه او را می آزاردانگار تلاش من بی فایده بود تا لب بر سخن گوشد او از دردی سخن میگفت که فهمیدنش کمی دشوار بود، او از بودنش در این جهان زیبا ناراضی بود طوری که در هر جمله اش خواستار مرگش بوداو دیگر دلیلی برای ادامه زندگی نداشت، من احساس میکردم او در گذشته امید در زندگی اش داشته و به دلیلی نتوانسته بود به امید یا هدفی که در سر می پروراند برسد،در گفتار پراکنده اش متوجه شدم او از روز مره گی آزرده است و نیاز به تغیراتی دارد اما بعضی ازمشکلات زندگی، او را طوری در مشت خود گرفته که اجازه چنین تغیراتی را به او نمیدهد.نویسنده: ناهید بیکران 


 About the author

nahidbikaraan

Nahid Bikaraan is an adolescent Afghan girl who recently has found a new working place in Kabul. She is a typical afghan girl who is graduated from high school and was seeking to show her talent. She hates to stay home as most of afghan girls have to do, and…

Subscribe 0
160