معلومات اندك در باره دنياي سگ ها

Posted on at


معلومات اندك در باره دنياي سگ هاسگ ها زياد تر با انسان ها زنده گي ميكند و حيوانات اجتماعي هستند و داراي هوش و حواص فوقالعاده خوبي هستند . همچنان داراي حس بوياي خيلي خوبي نیز ميباشند .


از خصوصیات دیگر آن اینست که به سرعت مي دوند و در شب خواب ندارند ، هم چنان در شب بسيار فعال اند. سگ ها هم انواع و اقسام زيادي دارند هم اهلي و وحشي كه سگ هاي وحشي كه زياد تر آنها در روسيه و چين زنده گي مي كنند و يكي از موفقترين شكارچيان بحساب مي آيندو اما شغال ها كه اين حيوان ها از جمله اي حيواناتي هستند كه عموما از باز مانده هاي غذاي ديگر حيوانات تغذيه مي كنند و ميتوان به آنها لاش خور هم گفت و همچنان گرگ ها كه بزرگ ترين عضو خانوده اي سگ ها هستند نام برد كه در سه قاره انواع آنها ديده شده در امريكا اروپا و آسيا  گرگ ها هميشه در حال جنگ با يگديگر هستند و حتي در اثر گرسنگي زياد به ضعفیترين گرگ ها حمله مي كنند و او را تكه تكه نموده و مي خورند.


 


و اغلب در شب ها از خود صداهاي عجيب مي كشند  طوري كه گفتيم سگ ها حيوان هاي بس هوشيار هستن در بسياري موارد انسان ها از آنها بهره ميگرندو براي بعضي كار ها آنها را تعليم و تربيه مي دهند در سركس ها و در باغ هاي وحش ما آنها را مي بينم كه به نفع انسان ها كار مي كنند و يكي از خصلت هاي عمده سگ هاي عادي اين است كه بسيار با وفا هستند و سال هاي معتمادي در يگ فاميل زنده گي مي كنند و در شب از آنها مراقبت مي كند پايان .


با تشکر


نویسنده: عمرزبیر حمیدیAbout the author

omar-zobair-hamidy

I AM OMAR ZOBAIR FROM HERAT, I'M THE 4TH YEAR STUDENT OF COMPUTER SCIENCE (BCS), AND BESIDE OF BEEING VICE-PRESIDENT OF A CONSTRUCTION COMPANY, I AM A BLOGER AT FILMANNEX

Subscribe 0
160