چگونه میتوانیم یک افغانستان با صلح داشته باشیم ؟

Posted on at


در افغانستان زمانی میتوانیم با صلح باشیم که همه دست به دست هم داده برای بدست آوردن صلح کوشا بوده با اتحاد واتفاق باشیم زیرا افغانستان طی سه دهه جنگ با ویرانی ها وخانه جنگی های زیادی متقابل شده وبازهم مردم غیور و قدرت مند آن دست به دست هم داده وتوانستند افغانستان را به سرحدی که فعلا قرار دارد برسانند .


  


و افغانستان را از ویرانه ها و خرابی ها به طرف گلشن های کشاندند . تا باشد نسل آینده که اینک ما هستیم به آرامی وصلح باشیم تا شاید ماهم بتوانیم ذره یی صلح وآرامی رابه نسل های دیگر انتقال دهیم وفرهنگ دیرینه چند هزار ساله خود را مستحکم نگهداریم تا باشد روزی افغانستان همیشه جاویدان خود را که مردم غیور آن هیچگاه غلام اجنبی ها نمیشوند به قلعه های بلند موفقیت برسد . وهمه سر سجده به مقابل ایمان واراده محکم افغانها گذارند.


  


عواملی که میتواند باعث بوجود آمدن صلح شود چیست ؟


درقدم نخست اگرچه جمله تکراری است اما عمل کردن به این جمله میتواند مارا به قلعه های خوشبختی برساند آن هم اتحاد ، اخوت وبرادری اتحاد واتفاق است . زمانی که مردم افغانستان دست به دست هم بدهند از تبیعض بین اقوام مختلف چون هزار ، ازبک ، پشتون و تاجیک یا تبیعض نژادی ، گروهی ، زبانی و مذهبی خود داری کنند آمریکا که هیچ حتی اگر تمام ابر قدرت ها جهان باهم شوند نمی توانند ذره یی لطمه به زندگی افغانها وسرزمین شان بزنند . وحتی شاید از دیدن اتحاد واتفاق مردم ما خود شرمنده شوند .


  


مثال های خوبی برای داشتن اتحاد واتفاق همانا اگر بازهم تکراری است قصه پیرمرد دهقانی است که اتحاد اتفاق را توسط چند دانه چوب به فرزندانش آموخت تا از ضررهای دشمنان شان در امان باشند. پس به ای معنا که اگر تمام افغانهای همیشه باهم یکجا باشیم بزرگترین قدرت های جهان هم نمی توانند ما را از هم جدا کنند و اتحاد مارا برهم بزنند .


  


درقدم دوم فساد اداری است که تعداد زیادی از جوانان کشور ما را مجبور به مسافرت به کشورهای همسایه برای بدست آوردن اندک پول ناچیزی میسازد وحتی بعضی از آنها جانهای شیرین خود را به خطر مواجه می سازند . فساد اداری بزرگترین عاملی است که میتواند افغانستان را به سوی خوشبختی یا بدبختی بکشانند , زیرا فساد اداری ریشه تمام بلا،دردها ، خانه جنگی ها ، بی سروسامانی ها و بدبختی ها است


 

About the author

160