پیشرفت مکاتب افغانستان در بخش آموزش پایدار

Posted on at


امتحانات سالانه سال تعلیمی 1392 بتاریخ اول قوس سال جاری شروع وبتاریخ 15 قوس  ختم گردید. در حین امتحان ریس  معارف و بخش تفتیش معارف شهر از چگونگی اخذ امتحان و نظریات شاگردان، در صنوف شاگردان حضور رساندند. فضای سبز مکتب ومیتود اخذ امتحان دراین لیسه بسیار عالی بوده است. وامتحانات بسیار شفاف اخذ گردید.در جریان سال جاری چون تیم شورا لیسه محجوبه هروی بسیار فعال بودند وشاگردان، بخش  شورای متعلمین که ازطرف موسسه رمپ اپ به کمک ریاست شاروالی ورکشاپی که در مورد شهروند، نقش و مسوولیت های شهروندی به تمام شاگردان صنوف هشتم الی یازدهم تدریس شد. واین پروسه ای تدریس توسط ریس شورا و شاروال این لیسه به مدت شش ماه خاتمه یافت. فعالیت های زیادی در قسمت حفاظت از ساحه سبز ومحیط زیست صورت گرفت٬ واین تیم موفق به اخذ تحایف، تقدیر نامه ها از جانب شاروالی هرات گردیدند.وهمچنان اعضای شورای متعلمین لیسه محجوبه هروی  موضوعات ومطالب کلیدی درسی را به شکل بسیار زیبا در چوکی های  صحن مکتب نقاشی کردند. و این نقاش ها همه اعضای شورای متعلمین این لیسه میباشند. ودر اخیر و ختم امتحانات سالانه قرار است شاگردان به کورس های آموزشی کامپیوتر در مکتب شرکت کنند. که این صنوف از طرف شرکت نرم افزار افغان سیتادل برگزار شده است.همچنان بعد از خاتمه امتحانات صنوف لیسه، اطلاعنامه های صنوف اول الی صنوف هفتم در این لیسه اهدا شد. و صنف های آموزشی کامپیوتر و انترنت برای این دانش آموزان آغاز گردیده است٫ و شاگردان زیادی دراین صنف اشتراک کرده بودند.
About the author

MahjubaHerawiSchool

Mahjube Herawi School is located in the third district of Herat Province on Mokhaberat Street. It was named after a famous woman poet Mahjube Herawi (Mahjube Herawi’s real name was Bibi Safora and she was one of the famous Farsi pouter of Badqhis –Afghanistan. Mahjube has about 5,000 poems about…

Subscribe 0
160