د افغانستان ښوونځیو پرمختک د پایداره زده کړی برخه کی

Posted on at


د ۱۳۹۲ کال کلنۍ آزموینی د قوس په لومړۍ تاریخ باندی پیل او د قوس په ۱۵ تاریخ باندی پای ته ورسیدل. او هم د آزموینی په وخت کی د پوهنی رئیس او ښار پوهنی تفتیش د آزموینی څرنکوالی په حال په ښوونځی کی ول او نظارت یی کولو. د ښوونځی شنه فضا او د آزموینی نیولو طریقه په دغه ښوونځي کی ډیر ښه وو. او آزموینی ډیری روښانه وینول شوی.د دغه کال په جریان کی ځکه چی د محجوبی هروی لیسی شورا ټیم ډير فعاله وو. او هم د زده کونکو شورا غړی لپاره چی د رمپ اپ موسسه له خوا نه د ښاروالی روکشاپی ریاست په کمک باندی چی د ښاروالی٬ د ښاروالی نقش او مسوولیتونو په اړه وو د ۸ تر ۱۱ ټولګیو زده کونکو ته درس ورکړل شو. او دغه پروسه د شورا رئیس او ښاروال له خوا د شپږ میاښتو لپاره درس ورکړل شو. چی ډیر فعالیتونه یی د چاپریال پاکوالی کی درلودلو. او دغه موفقه ټیم د جایزو او تقدیرنامو نیولو باندی د هرات ښاروالی له خوا نه وشول.او هم د محجوبی هروی لیسی زده کونکو شورا غړی ډیر ښه موضوع ګانی یی په ډیره ښه توکه د ښوونځی شاوخوا کی یی نقاشی کړلی. او دغه نقاشان ټول د دغه لیسی  زده کونکو شورا غړی دی. او د سږ کال کلنۍ آزموینی پای کی قرار شوی دی چی ټول زده کونکی د ښوونځی کامپیوټر ټولګی کی ګډون ونیسی. او دغه د کامپیوټر ټولګیان د افغان سیټادل شرکت له خوا نه برګزاره شوی دی.


 


او هم وروسته د کلنۍ آزموینی نه٫ د لومړۍ تر ۷ ټولګی پوری زده کونکو پارچی ورکړل شوی. او هم د دغه زده کونکو لپاره د کامپیوټر او انترنټ نوی ټولګیان پیل شوی دی٫ او یو شمیر ډیر زده کونکو په دغه ټولکی کی یی ګډون کړی وو. 
About the author

MahjubaHerawiSchool

Mahjube Herawi School is located in the third district of Herat Province on Mokhaberat Street. It was named after a famous woman poet Mahjube Herawi (Mahjube Herawi’s real name was Bibi Safora and she was one of the famous Farsi pouter of Badqhis –Afghanistan. Mahjube has about 5,000 poems about…

Subscribe 0
160