جوانان

Posted on at


 


جوانان گلهای شگوفان وبرگزیده گان جامعه می باشند وبه افکار تازه وروشن در تمام عرصه های اجتماعی . فرهنگی . اقتصادی وبخش های صنعتی وزراعتی می توانند کار نمایند.


ودر تمام عرصه ها توانایی داشته باشندودر پیشرفت جامعه رول بارز وسبزای دارند


در رشد جوانان باید جامعه کوشا باشد ودولت همکاری نماید


تا جوانان بتواند دسترسی به تحصیلات عالی داشته باشند چون جوانان دارای نیروی بیشتر ودستاورد های برتر نسبت به اطفال و سالمندان دارندآبادی وآزادی کشور به جوانان امروزی ضرورت  است وجوانان باید مورد تشویق وحمایت خانواده ها و دولت وجامعه قرار بگیرند


ونگذارند که جوانان نیرومندی خود را از دست دهند


بی کاری و بی سرنوشتی در جامعه باعث این میشود تا جوانان دست به فجایع و خشونت ها و فرار از کشور نمایند پس باید  نگذاریم که بی کاری و بی مصروفیت ها جوانان مارا بسوی بدبختی و فحشا بکشاند


ونگذاریم که جوانان ما مورد خشونت جامعه و مردم خود قرار بگیرنداز افکار جوانان استفاده نمایم وآنها را توانا بسازیم تا مورد بدبختی قرار نگیرند


وجوانان را نیرومند بسازیم ومورد احترام قرار دهیم تا احساس کمبودی نه نمایند چون ما و جامعه ما به نیرومندی  وتوانایی و مفکوره تازه جوانان نیازمند هستیمAbout the author

160