نان تنوری افغانی

Posted on at


افغانستان یک کشور مسلمان با زبان های مختلف ورسم های زیادی میباشد که از آن جمله یکی پختن نان تنوری در افغانستان میباشد. که اکثرأ مردم از این نان استفاده میکنم این نان زیاد تر در خانه ها پخته میشود و در بازار هم پخته میشود اما شکل طمع ورنگ آن فرق میکند .


نان تنوری یک نان خیلی خوب خوش مزه خوش رنگ مقبول پخته  میباشد .  هر شخص که آن را ببیند اگر گرسنه هم نباشد میل به خوردن آن دارد . در سابق که تنورگیلی نبوده مردم به شکل ساده روی سنگ بدون خمیرتروش نان را پخته میکردم بعدها که تنور گیلی را ساختن نان را در تنور گیلی ودر خمیر خمیر تروش را اضافه نمودند .  این بود که نان شکل ومزه بهتررا گرفت و هزم آن ساده ترشد .


 نان تنوری در دهات که اکثرأ در خانه ها پخته میشود و خانم های خانه  پخته میکنم در دهات نانوای نمیباشد باید خانم ها در خانه نان را پخته نمایند اما در شهر ها نان تنوری دربعضی خانه ها در تندور پخته میکنم وبعضی هم در تندور های گازی پخته میکنم و تنور های گازی ساخت ایران میباشد .


نان تنورهای گازی طعم نان تنور های گیلی  را ندارد . و اکثرأ مردم شهر نان های  نانوای که در بازار پخته میشود استفاده میکنند نان تنوری که در تنورهای خانه ها پخته میشود از همه نان ها بهتر وپخته تر است این نان تا چند روز هم که بماند باز هم مزه و طعم آن فرق نمیکند و خوش مزه است  . پختن این نان را بیشتر مردم دهات یاد دارند . مواد این نان آرد گندم سبوس دار نمک وخمیر مایه و مقداری هم آب گرم میباشد . و آب گرم را در ظرف انداخته مقدارنمک وخمیرمایه  به اندازه ضرورت در آب گرم حل مینمایند بعد آرد را به آن اضافه مینمایند بعدأ این قدر هم میزنند تا خمیر اصلاح شود بعد آن را به مدت یک ساعت میگذارند تا خمیر برسد . بعدأ خمیر را کولوله کولوله  میکنم  وبه اندازه های معین .


و در بین پتنوس قرار میدهند بعدأ در تنور هیزم انداخته آتش میافروزند تا مقداری زیادی آتش های با دوام در تنور جمع شود خود تنور در اول که آتش ا نداخته شده سیاه میشود بعدأ سفید میشود آن وقت تنور آماده پختن نان است یک یک خمیرها را هموار میکنم و روی روفه انداخته وبعدأ دست خود را با آب تر نموده روفه را در دست گرفته وخمیر را روی آن توسط روفه روی دیوار تنور میزنند بعدأ به ترتیب دیگر خمیر ها را هموار نمو ده یکی یکی خمیرها را پخته میکنم هر خمیر در ظرف سه دقیقه پخته میشود  ونان پخته شده را از تنور بیرون میآورند ونان آماده خوردن میشود  . نان گرم آن قدر بوی خوب دارد که تا خانه های همسایه بویش میرسد. خیلی مقبول و خوش مزه هم میباشد .


نان تنوری(نان بازار) افغانستان در مملکت های هند و پاکستان و بعضی دیگرممالک افغان ها این نان را پخته میکنم .  About the author

160