بازی بزکشی

Posted on at


بازی بزکشی یک بازی سنتی بوده که از زمان بسیار قدیم در افغانستان رواج دارد. بازی بزکشی در زمان قدیم شکل دیگر داشت. که درآن زمان گروپ و یا تیمی در بازی وجود نداشت .

هر کسی میخواست در میدان داخل میشد و بازی میکرد . اما حالا بین دو و یا بیشتر از دو تیم در بازی شرکت میکنند. اگر در بازی دو نیم شرکت کنند باید ده نفر باشند و اگر از دو تیم زیادتر باشد پنج نفر شرکت میکنند.

 اشخاص داخل میدان یعنی بازی کنان بزکشی را بنام چاپنداز یاد میکنند. چاپندازان با لباس محلی خود که سوار بر اسب هستند داخل میدان میشوند و میدان بازی تغریبأ بیش از سه صد تا سه صد پنجاه متر است.

 در میدان بازی یک دایره ای حلال و یک بیرق میباشد. که بازی کنان در وقت بازی دور تا دوره دایره ای حلال ایستاده و گوساله را از دایره برداشته و یک دور دور بیرق میدهند پس به دایره ای حلال میرسانند .

 البته بازی کنان سوار بر اسپ میباشند. اسپ ها فقط برای بز کشی تربیه میشوند. اسپ های بز کشی بسیار با ارزش بوده و به قیمت های زیادی خرید و فرش میشوند تربیه اسپ ها خیلی مشکل است  اشخاصی که اسپ ها را تربیه میکنند در تربیه آنها مهارت زیادی دارند غذای اسپ ها غذای مخصوص است مانند انواع علف های تازه میوه جات سیب وجو میباشد.

 دو روز پیش از بازی اسب ها را گرسنه نگهمیدارند و در میدان های بازی چندین ساعت تمرین میکنند تا در مقابل سختی های بازی مقاویم شوند. و تحمل کش مکش ها و دویش ها را پیداکنند  بعدأ خوب تغذیه میکنند تا با انرژی کامل آماده ای بازی در مسابقه شوند. بعضی از اسپ ها خیلی با هوش هستنند همین که چاپندازان بز را از میدان برداشتنند خودش را از میدان دور و از بین اسپ های دیگر خارج میشوند. و یک دور دور میدان  زده و به دایره ای حلال میرسانند هر چاپنداز میکوشد تا بز را بدست آورد و برنده ای مسابقه شود.  برنده ای این بازی دو کس میشود یکی اسپ و دیگری چاپنداز . این  بازی در کشور های آسیای میانه مانند تاجکیستان ازبکستان قرقزیستان هزاره ها و در افغانستان قسمت های شمال شرق رواج دارد. و چنان چی کسانیکه در این بازی معلومات  دارند میگویند که این بازی از زمان چنگیز مغول برای اولین بار در افغانستان رواج پیدا کرد این بازی در زمان های معین یعنی در فصل بهار و خزان برگذار میشود بخاطریکه هوا بارانی و یا گرد و غبار نباشد. این بازی در روزهای خاص مانند روزهای عید، عروسی ها، ختنه سوری ها، جشن و غیره روز ها برگذار میشود. این بازی خیلی دلچسپ و جالب است. یک بز بزرگ و یا یک گوساله ای خورد را یک روز قبل از بازی حلال میکنم دست ها و پاهای بز را تا زانو قطع میکنند و در بین آب سرد یک روز نگهمیدارند. تا پوست آن در مقابل کش مکش ها محکم و مقاویم شود.About the author

elhamasarwari

she is in eleventh class in amir ali shar navai high school .she is 16 years old and she is also a blogger in filmannex .

Subscribe 0
160