د ژمی رخصتیاني او اجتماعی رسانی د ښځینه ښوونځیانو کی

Posted on at


:ګرانو زده کونکو


د تیری اونۍ په جریان کی د امیر علی شیر نوایی لیسی زده کونکو نتایج ورکړل شول. د افغانستان پوهنی ریاست په فیصله باندی هر کال وروسته د پارچو ورکولو نه٬ زده کونکۍ د ژمی سړی هوا حالاتو په خاطر باندی د دوه نیمی او یا هم د درۍ میاشتو لپاره رخصت کیږی٬ چی د ژمی رخصتیانی په نامه باندی یادیږی.اوس زده کونکی کولی شی د رخصتیانی نه په ښه توکه استفاده وکړی او کولی شی د خپل بیکاری وختونو کی د ژمی ټولګیانو کی چی د افغان سیټادل نرم افزاره شرکت له خوا نه په ښوونځیو کی برګزاره کیږی نوم لیکنه وکړی. بیا هم افغان سیټادل شرکت د زده کونکو کامپیوټر او انترنټ زده کړی پورته وړلو لپاره یی د کامپیوټر او انترنټ ټولګیان برګزاره کړی دی چی زده کونکی پرته د کوم استثنا نه په وړیا توکه په دغه ټولګیانو کی ګډون ونیسی. او د دغه شرکت له آسانتیاوو نه استفاده وکړی.و دا هم د کامپیوټر او انترنټ ټولکی زده کونکو ځينی انځورونه چی د انکس فلم او اجتماعی سایتونو زده کولو په حال کی دی. 


 


 


 About the author

AmirAliSherNawaie

Amir Ali Sher Nawaie was established in 1368. At first, it was both a male and female school but in different shifts until 1390. In 1390, it became a female school and students are now studying in three shifts. It has 29 classes, more than 4,000 students and 155 teachers.…

Subscribe 0
160