افغان نجونی او اجتماعی رساني

Posted on at


ګرانو زده کوونکو:


د دغه اونۍ په جریان کی او وروسته د زده کونکو کلنۍ آزموینی خلاصیدلو نه د میرمن حیاتی ښوونځی زده کونکی د خپل نتایجو پوهیدلو ته منظره ول چی نیکمرغه په دغه اونۍ کی د هغوی نتایج اعلام شول. او یو شمیر ډیر زده کونکو د خپلو نتایجو نه خوشاله ول او د ښوونځی ښوونکو او مدیری نه یی مننه کوله. دوی وویل چی د دغه کال په جریان کی موږ ته یی ډیری آسانتیاوی لکه د آرامه ځای جوړول٫ با تجربه ښوونکو٫ کتابخانه٬ لابراتوار او نور شیان یی چمتو کړل. چی موږ د هغو دغو ځان فدایانو نه په ډیره ښه توکه تقدیر کوو.او هم په تیره اونۍ کی افغان سیټادل شرکت یو ګټه ور د زده کړی پروګرام یی د دغه ښوونځی زده کونکو لپاره پیل کړلو چی زده کونکی کولی شی د دغه پروګرامونو زده کولو سره خپل ځان د نړی ټکنالوجیانو سره آشنا کړی. لکه د کامپیوتر او انترنټ ټولګیان چی د زده کونکو ته د نړی خلکو اړیکو لپاره ډیر مهمه دی. چی زده کونکی د ژمی رخصتیانو نه کولی شی استفاده وکړی او په دغه ټولګیانو کی ګډون ونیسی٬ او خپله پوه پورته یوسی. د دغه ښوونځی زده کونکی د افغان سیټادل شرکت نه د دغه ډول ګټه ور ټولګیانو برګزاره کولو په خاطر باندی مننه کوی. او دا هم د زده کوونکو انځور چی د انکس فلم او اجتماعی رسانو زده کوولو په حال کی دی: 
About the author

MirmanHayatiHighSchool

Mirman Hayati High School is one of the historical schools of Herat, Afghanistan. It was established in 1340 (1961). This school is located in the center of Herat city, on Shahid Mirwais 28 Street. It has 1,810 students in two shifts and 50 teachers. This school was first reconstructed by…

Subscribe 0
160