دیوانه ستان

Posted on at


دیوانه ستان


 


از مرز گذشتم


مرز هستی و مستی


بگذار تا هستی هایم را فدای مستی هایم کنم


بگذار تا شراب بنوشم


شراب سرخ


شرابی که از خوشه های نژادها


و دانه های هموطنانم


ساخته شده است


*


بگذار مست شوم


دیوانه شوم


تا توان زندگی در دیوانه ستان را داشته باشم


 


 


 
About the author

MuhammadMusaJafari

Muhammad Musa Jafari
Date of Birth: 1988

Subscribe 0
160