گذر زمان

Posted on at


زمان در گذر است ,واین گذر هیچ وقفه ندارد تا آخرین زمان . وآن روز فراه رسیدنی است که این گذر ساکن شود و دیگر نخواهد که گذر کند,وآنگاه است که هیچ فرست دیگری برای گردش سیارات به دور خورشید ,استوار بودن این آسمان بی ستون ,فرود آمدن برف باران از آسمان ,روشنی چراغ های آسمان ,غاش بودن مهتاب ,آن فیش فیش هاوناله های بادهای تند,وورزیدن آن شمال آرام ,الماسک آسمان ,صدای وحشت ناک آن رعد برق, سردی های زمستان و گرمی های تابستان ,این بلندی شب هاوکوتای روزها در زمستان ,وبلندی روزها وکوتای شب ها در تابستان ,رویدن این گیاهای سرسبز خودرو ,وآن گل های رنگ گارنگ با چرخش پروانه بالای آنها ,نسیم صبحگای ,هوای تازه طبیعت ,بلندی کوها ,شرشر دریا ها ,شنا کردن موجودات دریایی ,غرور بلند درختان ,نفس کشیدن انسان  ها ,غوغا وچیغ پیغ پرندگان ,سرسبزی بهار وبیرون آمدن شگوفه ها,پخته شدن میوهای مختلف ,عشق های زیبا ,شکار شیرو پلنگ ,خوشیها وغم ها که انسانها دیده اند سختی ها وآسودگی های که انسان ها متحمل شده اند .سر انجام همه به پایان رسیده . وتنها چیزی که باقی می ماند آن اعمال نیک یک انسان است که هیچ وقت از یاد آن  رهبر جهان فراموش نمی شود وپاداش نوازش آن در سر اعمال نیک است وفراه میرسد  آغبت وترازوی میزان  پاداش خوبی ها وبدی ها ودنیای جدید آشکار میشود .با یک گذر جدید .About the author

sediqaehrari

sediqa ehrari is the 11th class of Baqnazargah School in Herat.

Subscribe 0
160