هوای بهار

Posted on at


احساس عشق را در هر کجا و هر زمان بیان نمودن سهل نیست ، آنجا گوییم عاشقیم که احساسی باشد . من احساسم را در هوای عاشقانهء بهار و عطرآگینیش میتوانم بیان کنم . آنزمان که همه به زیبایی طبیعتش حیران میمانند


هنگام صبگاهان وقتی باد بهاری بر گلهای چمن میوزد تمام جاها را معطر میسازد ، بهار طراوت و تازگی متفاوتی دارد . از هوای بهار سبزه ها و گلها تازه میشوند ، درختان شگوفه میکنند ، دنیا مثل بهشت زیبا  و گلگون میشوددر چهرهء هر کس لبخند تازه شگوفا میشود و همه با اشتیاق به کسب و کار شروع میکنند هوای بهار هوای دیگریست ، هوایی که بوی محبت و صمیمیت میدهد‌‌، هوایی که پر از آرامش و نشاط است ، هوایی که انسان را مشتاق زندگی میسازد  


به هر طرف که ببینیم پر از سبزه و زیباییست . دشت ها همه سر سبز و زیبا ، گلها بسوی آسمان لبخند میزنند و از سرخی گلها آسمان سرخ میشود ، پرنده ها در هر گوشه و کنار پرواز میکنند و ترانه میخوانند . باران بهار وقتی شروع به باریدن میکند ، سبزه ها تازه تر شده و زمین نیز تازه تر میشود ، وقتی به شگوفه های روی گلها نگاه میکنیم مثل قطرات اشکی بنظر میرسد که از چشم چکیده باشدقدم زدن در این هوای گوارا لذت خاصی دارد ، هوای این فصل هوای آدمها را عوض میکند . در این فصل مردم تازه تر وشاداب تر از فصل های دیگر اند ، مردم در این فصل باشور و شوق به تفریح گاه ها میروند و ثابت میسازند که بهار شاه فصل هاست و هوای گوارا و شادابی داردAbout the author

Omiddorani

I graduated from English institute

Subscribe 0
160