وقت

Posted on at


وقت گرانبهاترین فرصت برای فعالیت هایمان است


وقت به انسان فرصت میدهد تا خود را در برابر پروردگارش ثابت بسازد ، باید تا وقت داریم از فرصت های دست داشتهء خود استفاده کنیم . با وقت میتوانیم به بزرگترین موفقیت ها دست پیدا کنیم و یک انسان الگو و نمونه باشیمخداوند متعال ، وقت را بهترین و با ارزش ترین چیز دانسته و ما را امر میفرماید تا از وقت خویش در کارهای درست استفاده نمائیم


میتوانیم از وقت دست داشتهء خود استفاده برده و توشه ای برای آخرت خود بسازیم


یک انسان موفق کسیست که از وقت دست داشتهء خود بصورت درست استفاده برده ، از وقت خویش در انجام فعالیت های خویش بصورت منظم و درست استفاده میکندانسان جاهل وقت خود را صرف کارهای بیهوده نموده و به فکر آیندهء خود نیست ، به همین خاطر آیندهء چنین اشخاص تاریک و سیاه بوده و در آخرت مورد عذاب خداوند قرار میگیرد و همیشه به فکر این است که وقت خود را فقط در کارهایی که تفریح آمیز است بگذراند


انسان وقت نشناس هیچوقت موفق نخواهد بود


اگر میخواهیم یک انسان خوب و موفق باشیم ، به وقتمان نیمهء آنچه به پول ارزش میدهیم باید اهمیت دهیم

About the author

Omiddorani

I graduated from English institute

Subscribe 0
160