اخلاق نیک

Posted on at


اخلاق نیک یکی از صفات خوب انسان مسلمان است ، یک انسان خوب و مسلمان همیشه باید از سجایای انسانی خوب بر خوردار بوده و دارای اخلاق نیکو باشد ، اخلاق نیکو انسان را در جامعه باوقار نگهمیدارد و خداوند از انسان خوش خلق همیشه راضی بوده و جایگاه او را در نزد خویش ارج میگذارد


انسان خوش خلق را همیشه مردم دوست داشته و او را قدر و عزت مینمایند ، بر هر مسلمان لازم هست تا اخلاق نیکو داشته چرا که خداوند (ج) همیشه انسانها را به داشتن اخلاق نیکو امر نموده است . هر آن وقت که بر مسلمانی تبسم نموده و با او سخن بگویید آنگاهست که خداوند نیز برشما تبسم مینمایدپیامبر خدا حضرت محمد (ص) دارای یک اخلاق نیک و بر گزیده بود ، همیشه با مردم رویهء نیک داشت و به بزرگان همیشه احترام میگذاشت . همیشه از آنها مشوره میگرفت ، با کودکان مهربان بود و از حال فقیران و بیچاره گان با خبر . آنگونه بود که تاریخ را عطر او پر نموده و سنبلی بی مثال در شاهراه زندگی گشت


ما همه ٱمت آن حضرت هستیم ، باید از روش و سنت آن حضرت استفاده کنیم ، بکوشیم تا یک انسان خوش خلق و دارای اخلاق و صفات نیک باشیم ،‌تا خداوند از ما راضی بوده و مستحق اجر و ثواب زیادی شویم


انسانی که اخلاق نیک نداشته باشد ، خداوند او را دوست نداشته و مورد عذاب خویش قرار میدهد ، انسان بد اخلاق و فاسد در جامعه وقار و عزتی نداشته و مردم از وی دوری میکنند و هیچکس  دوستدار ایجاد رابطه با وی نخواهد بود
About the author

jawad-dorani

Hello, I am Jawad Dorani , An English Teacher and member of SHRO

Subscribe 0
160