ضرورت و نیازمندی های زمان ما

Posted on at


آیا زمینه فکری ملت ما آماده این شده که خود را بازیابد وبه خود متکی شود و در راه پیشرفت و ترقی قدم بگذارد واز طرفی بتواند در مقابل فرهنگ ها و ایده های وارداتی قدرت مقاومت و مصونیت پیدا کند و ما اجبارآ مجبور هستیم در دریای طوفانی و مواج دنیا بر پای خویش ایستاده شویم سرزمین و باشندهگانش سال ها است که منتظرتحول و تحرک در تمام ابعاد زنده گی خویش ضرورت و نیازمندی را احساس کرده و ضرورت دارند مردم عامه ما در پی بهبود و تامین معیشت بهتر و روزگار بهتر را انتظار کشیده اند وایده ها را هیچ گاه از زنده گی خویش بیرون نه رانده اند متاسفانه شرایط و اوضاع محیط اجتماعی و اقتصادی طوری پایه گذاری شده بود که همه را منتظر منجی و رهبریت قادر و توانا در انتظار نگهداشته بود که هر گز نیامد نظام های سیاسی و قدرت های حاکمه برای تداوم منافع طبقاتی شان با خواندن لالایی و الله هو و بخواب بردن افکار عامه و بازی های جادویی هیچ گاه در فکر تحول و پذیرفتن جنبش های نوین در ابعاد مختلف روزگار عامه مردم منتظر ما نبودند و نخواهند بود تحولات و تغیرات در کشور های همسایه و پیشتیاز و حمایت مردم شان ازین تحولات و جنبش ها و پذیرفتن معقول و منطقی ایده ها و علم و تکنالوژی پیشرفته جهان امروز خصوصا بعد از جنگ جهانی دوم در سطع وسیعی از فرهنگ پذیریش و قبول تحولات و تغیرات را در سطوح مختلف ترقی اجتماعی در بین طبقه عامه خویش پذیرا شدند و شرایط را مهیا ساختند باداشتن و حفظ هویت فرهنگی ملی خویش اقدام نمودن و در اوضاع کنونی چه ما با لجاجت در مقابل این تحولات و دستاورد ها رو به انکشاف ایستاده گی کنیم و یا مقاومت منفی را ادامه دهیم باز هم مجبور و نیازمند پذیرفتن ایده ها و تکنالوژی معاصر جهان هستیم و این راه برگشت ناپذیر است جنگ نابسامانی های اجتماعی , اقتصادی , سیاسی همه زیر بناهای سنتی و فرهنگی و اقتصادی ما را از هم پاشیده نه قدرت احیا و نه قدرت ایستادن بر پاهای خود را در تمام زمینه ها داریم و نه هم تکیه گاه های مستحکم اقتصادی و سیاسی داریم و از طرفی توان مقاومت در مقابل تحولات جهان را نداریم و از طرفی تحمل و طاقت فرو افتاده گی و پریشانی ها مهاجرت ها , آواره گی و بی جا شدن بی سروسامانی ها و تحقیرها و توهین های بیگانه پرستان و بیگانه ها کاسه صبر و تحمل ما را پر ساخته و آرزوی تکرار از هم پاشیده گی و بی اتفاقی ها و نفاق ها را از این بیشتر بر جان و روح جامعه خویش نداریم و تکرار آزمون خطاها اشتباهی جبران ناپذیر است هموطن برادر , خواهر بیاید دست به دست هم داده و بنام یک برادر افغان مسلمان و وطن دوست جهت حفاظت و صیانت منافع ملی , استقلال , تمامیت ارضی عدالت و انصاف و برابری کمر همت و مردانه گی ببندیم تا در مقابل جهانیان و همسایه گان شرمنده و درمانده نشویم به امید آن روز که سرزمین ما ملت ما در بین کشور ها و ملت های جهان سر فراز و سربلند و باشخصیت و حیثیت یک انسان مترقی و افغانستان آباد و با افتخارداشته باشیم.



160