افغان سیټادل او اجتماعی رسانی د افغانستان ښوونځیو کی

Posted on at


:ګرانو زده کوونکو


د دغه اونۍ په جریان کی د ملکی جلالی لیسی ۱۲٫۱۱٫۱۰٫۹٫۸٫۷ ټولګیو پارچی ورکړل شوی. او غوره زده کونکو ته د دغه لیسی اداری له خوا نه تقدیرنامی ورکړل شوی. او د دغه لیسی شورا غړی چی د هرات ولایت ښاروالی له خوا نه په دغه ښوونځی کی د ښار او ښاروالی برخه کی دنده تر سره کوله٬ د شپږو میاشتو دیخوا ته کیږی چی دغه پروګرام یی پیل شوی وو چی د کلنۍ آزموینو پیل کیدلو سره پای ته ورسیدل. او دغه زده کونکی د ښآروالی له خوا نه یی تقدیر نامی ونیولی٬ چی تیره اونۍ د اداره له خوا نه ورکړل شوی. او هغه زده کونکو چی خپلی پارچی نیولی وی د راتلونکی کال ټولګی کتابونه یی نیول. او هم ځینی پلانونه د ښاروالی له خوا نه په لاس کی نیول شوی دی چی د ژمی په ورځو کی به د په دغه ښوونځی می تطبیقه شی.او هم زده کونکو د ژمی کامپیوټر ټولګیانو کی یی نوم لیکنه کړی ده چی د ۷ تر دولسمه ټولګی زده کونکو په دغه ټولګی کی ګډون کړی وو٬ او د زده کولو په حال کی وو. او زده کونکو د کامپیوټر او اجتماعی سایتونو زده کولو په حال کی چی د افغان سیټادل شرکت له خوا نه دوی ته د بلاګ او مقالو لیکلو لارو او چارو سره درس ورکول کیږی چمتو شوی دی.او هم د دغو کامپیوټر او انترنټ ټولګیو نوم لیکنه پای ته رسیدلی ده او اوس زده کونکی ډیر شیان زده کړی دی او په ټاګل شوی وختونو باندی خپل ټولګیو ته حاضر کیږی. او زده کونکی د دی نه چی په دغه ټولګیانو کی درس وایی ډیر خوشاله دی او د کامپیوټر او اجتماعی سایتونو سره آشنا شوی دی. 
About the author

MalakeJalaliSchool

Malake Jalali is located on Godam Street in front of the big Masque of Herat, Afghanistan. It has 3270 Students, 101 teachers and 2 buildings.

Subscribe 0
160