افغان سیتادل و پیشرفت مکاتب افغانستان

Posted on at


شاگردان عزیز: 
افغانستان کشوری است که تا هنوز هم دست آوردهای بزرگی نداشته است پس ما گفته نمی توانیم که مکاتب افغانستان عصری و خیلی پیشرفته می باشد.


اما ما افتخار داریم که در فضای بسیار سبز و محیط آرام شاگردان درس خود را پیش می برند. آن مکاتبی که دارای شاگردان بسیار زحمتکش و لایق می باشد می توانند٫ که ارزش خود را به وسیله همین شاگردان لایق و زحمتکش معتبر سازد. مانند: مکتب لیسۀ نسوان تجربوی که با زحمت کشی شاگردان لایقش در سر تاسر جهان بین المللی شد٫ و مقام اول را کسب کرد.مکاتب افغانستان نظر به مکاتب ممالک دیگر پیشرفت به سزایی نداشته است اما طی چندین سال اخیر با زحمتکشی های زیادی که شرکت افغان سیتادل به همکاری فلم انکس نیورک امریکا داشته توانستند٫ که مکاتب را نسبتاً عصری سازند .افغان سیتادل به همکاری فلم انکس که یک شبکه اجتماعی در داخل دنیای مجازی یعنی انترنیت می باشد از شروع سال ۲۰۱۳ همکاری خود را با مکاتب افغانستان شروع کردند. 


 


 


 


 


از جمله پیشرفت های که مکاتب افغانستان با افغان سیتادل داشته٫ عصری شدن اتاق های کامپیوتر مکاتب می باشد. این شرکت اتاق های کامپیوتر مکاتب را با تمام لوازم آن برای استفاده شاگردان قرار داده است. شاگردان و مدیره صاحب های مکاتب افغانستان اظهار سپاس و امتنان از این شرکت می نمایند که در چنین شرایط این چنین امکانات را برای شاگردان مکاتب مهیا کرده است.
About the author

AmirAliSherNawaie

Amir Ali Sher Nawaie was established in 1368. At first, it was both a male and female school but in different shifts until 1390. In 1390, it became a female school and students are now studying in three shifts. It has 29 classes, more than 4,000 students and 155 teachers.…

Subscribe 0
160