افغانستان کشور جوان مردان

Posted on at


افغانستان کشور جوان مردان

 

افغانستانکشوریت آسیایی بابیش از 30 ملیون نفوس دارایی فرهنگ غنی واین کشور درجنوب آسیا واقع بوده که ازشمال با تاجکستان ازبکستان وترکمنستان ازجنوب وجنوب شرق باپاکستان ازغرب باایران وازشمال شرق باچین هم سرحد هست افغانستان کشور کوهستانی هست به همین دلیل آب وهوای کوهستانی دارد. هرگوشه ی این کشور آب وهوای بخصوصی دارد واین باعث شده که درهرقسمت این خاک مردمان متفاوت ومیوه های گوناگون یافت میشود. دراین مقاله خواستم  مرورکوتاه راجع به سرزمین که برای اکثر مردم خارج رویایی هست داشته باشم باید بگویم که هنگام نوشتن این مقاله دستانم میلرزدزیرا میخواهم راجع به مادر میلرزد ام سخن بگویم مادری که رنج ومشقت زیاد دیده وهنوز هم سرگذشت های تلخی را سپری میکند وقربانی بیگانگام میشود.. باوجودیکه اگر هزاران مقاله وکتاب راجع با این مهد نوشته شود نمیتواند یک ذره ازدرد های آنرا دوا کند ویا واقعات بزرگی که درآن به وقوع پیوسته ظاهر میسازد.. ولی بازهم خواستم به عنوان اولاد این وطن تاحدودی قلم خودرا آزموده وچیزی بنویسم درین مقاله مرور کوتاه راجع تاریخ گذشته افغانستان وتحلیل اوضاع فعلی افغانستان .طرز فکرخودرا درمورد آینده افغانستان به عنوان یک جوان بیان نمایم

 

این کشور بیش از5000 هزار قدامت تاریخیدارد که بیشتر این مدت درجگها سپری شده هست ازحمله چنگیز تا کشور های انگلیسی وشوروی سابق بزرگترین عامل این جنگ هاموقعیت جغرافیای افغانستان بودکه توجه همه راجلب کرده  آنها میخواستند از افغانستان به عنوان یک پل برای رسیدن به گنجهای که درهند بوداستفاده کنند.که دراین مدت خونهای زیاد پولهای انگفت وزحمت های فراوان کشیده شدولی این اولاد وطن بود که باریختن خون خود ازآن حفاظت کردند.

انگلیس وشوروی سابق بارقابت که باهم داشتند هرکدام به نوبه خود به این خاک حمله کرده وخون اولاد این وطن را ریختاندند خلاصه بابدنامی این خاک را ترک کردند واین مردم مسلمان ما توانستند با ایمان قوی واتحاد وبرادری طوری بزرگترین ابرقدرت های جهان را باشکست مواجه کردند که برای همه افسانه باشد وغیرقابل باور شد امروزه هیچ گوشه ی ازجهان نیست که با مردم آن با این نام آشنایی نداشته باشند ازگذشته که بگذریم امروز هم تمام کشورها به گونه های مختلف به این خاک مداخله میکنند آنها با مشکیلات که بین خود دارند میخواهند خاک مارا قربانی مگو بگوهای خود کنند  ازسال 1381 هجری شمسی که سایه شوم طالبان که دست نشانده پاکستان وتایید شده عربستان بودنابود شد این مردم خسته تا حدودی آرام شدند.

آنها ملیون هاجوان واطفال را ازنعمت سواد محروم ساختند آنها که به گفته ی خودشان حکومت اسلامی داشتند خود بزرگترین ناقضان قوانین اسلامی بودند ومزدوری برای بیگانگان میکردند

کشورهای مانند پاکستان وعربستان که برای شان دستور میدادند با وجودیکه خودشان مکاتب دخترانه وپسرانه داشتند ومردم شان با پیشرفت های جهان آشنابودند ولی اولاد این وطن را ازپیشرفت باز داشتند بیگانگانمیخواستند ازمردم ما یک مشت جاهل مانند خود بسازند زمانیکه این دسته شکست خورد تایک مدتی مردم ما توانستند نفسی راحت بکشند ما دوباره مداخله کشورهای بیرونی آغاز شدوافغانستان میدان رقابت آنها گردید که از جمله میتوان ازرقابت کشورهای هند وپاکستان ایران وآمریکا نام برد طوریکه درحال حاضر این کشوربا مشکیلات گوناگون روبرو هست ودیده میشود که هنوز بدبختی های ما مردم تمام نشده گویا این داستان پایان ندارد کشور ما هم اکنون دوواقعه بزرگ را پیش روی دارد که یکی انتخاب ودیگری سند امنیتی با آمریکا ست واکثرمردم افغانستان دودله اند که امضا شدن ان هم به ضرر وامضا نشدن انهم به ضرر افغانستان خواهد بود غیرقابل تصور هست کشوریکه بزرگترین امپراطوری ها  را درطول تاریخ داشته مانند غزنویان غوریان تیموریانوغیره ... باداشتن همه ازقدرت وشجات آن حراسی داشتند کشورهای گوناگون بخصوص ایران وهند درقلمرو حکومت اوبود امروز بخاطر امنیت خود به کشور های دیگر باج میدهد

 

                      

امروزه همه ازمداخله صحبت میکنند باید بگویم که دراینجا ما افغانها مقصر هستیم  زیاد اگر ما به انها مجال مداخله را ندهیم بااین شرایط دچار نمیشویم چون اکثریت دولت  مردان ما تحت تاثیر کشورهای گوناگون اند واین باعث دست درازی آنها شده  خلاصه اینکه هر فرد این وطن مسءول هست که وظیفه ی ایمانی وجدانی خود را اداء نماید بطور مثال ما یک انتخابپیش روی داریم که در 6 حمل 1393 برگذار میشود ما مسولیت داریم که تحقیقکنیم وبدون درنظر گرفتن نژاد زبان قوم وغیره یک شخصی شایسته را انتخاب کنیم

 

درباره اوضاع افغانستان باید بگویم که ازنظر من بزرگترین عامل این مشکیلات نفاق هست اگرما اتحاد داشته باشیم ونگذاریم کشورما ازهم بپاشد کشورهای بیگانه مجال مداخله را نمیابند همچنین باید ازنیروی جوان درپیشرفت کشور استفاده شود وبلند بردن سطع دانش واقتصاد هم میتواند ازعامل موثر باشد

 About the author

160