د ویری منار د دستین سوینی سره – لس کاله سفر په کالیفرنیا او فلوریدا کی – ماموریت سرته رسیدلی

Posted on at

This post is also available in:

ډير وختونه د دستن سوینی (Dustin Sweeney) په اړه چی ډیر وختونه یی زما د کار او ژوند لپاره فراهم کړیدی دی خبری کوم. دستین یوه تخیلی پیښه ده او هغو ماته د صبر او لری فکر کولو اندیشه رازده کړله. د ډیرو سفرونو سره والت دسنی (Walt Disney) نړی ته په فلوریدا او ځینی نورو ځایونو کی٫ والت دستن ته تلل او د ویری منار سپوری کیدل زموږ د کورنۍ هدف وو:په وېرونکی منار کی٫ سپریدونکی په چټکه په یوه روښانه سیمه کی کارته او پورته په حرکت کی ول. څرنکه چی دسنی په دی اړه وایی:


په ۱۳ طبقه کی ځینی انځورونه په غږ او حرکت باندی راځی. په دغه ډک د ستورو سیمه کی سفر کول او د هغو شیانو کشف کول چی د دغه انځورو تیاره برخه کی راپیښ کیږی٫ جریان لری.


وروسته د لسو کالو نه ډیر زیارونو نه٬ دغه نتیجی ته ورسیدلو چی د ۲۰۱۳ کال ۲۵ دسمبر تاریخ هغه ورځ به اوسی چی دستین (Dustin) په خپل ډار باندی به بریالۍ شی او په ویرونکۍ منار کی به زما سره اوسی:


د هالیود هنری سټودیو کی٬ مخته د پروګرام اجرا کولو نه می د دولفین په ملمستون کی د اپکوت (Epcot) په هوټل کی ډوډی وخوړله. مایک, دستین او کتی سوینی د دلفین په ملمستون کی دستین سوینی د دسنی هالیود هنر سټودیو کی کتی سوینی د دانشمندانو واژو سره په دستین سوینی ماموریت پای ته رسیدلی دی – مایک او دستین سوینی ( د پورته ښی لاس برخه کی)د کرسمس لمانځل/ د ویرونکی منار ماښام د سوینی کورنۍ سره


دستین سوینی ته یوه لویه لاسته راوړنه د ویرونکی منار سواری ده او ما  ته یی د خپل اهدافو منسجم کول را زده کړل٫ زیار وباسم او څوځلی د خپل اهدافو برخه کی کار وکړم. په هغه نړی کی چی زموږ تمرکز لږ دی٬ هغه تل زما د ډیرو وختونو اهدافو یادونکی وو. About the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 0
160