انتقال مسولیت های امنیتی

Posted on at


رهبری و مدیریت انتقال مسئولیت های امنیتی از نیرو های خارجی به نیرو های افغان به مشاوریت امنیت ملی کشورسپرده شد. ریاست جمهوری با پخش خبرنامه یی می گوید این موضوع به رهبری رییس جمهور کرزی در نشست شورای امنیت ملی مطرح گردید و فیصله شد تا مشاوریت امنیت ملی در پهلوی تمامی وظایف اش این روند را نیز تا انجام آن پیگری کند. در این نشست داکترسپنتا مشاور امنیت ملی روی محتویات مسوده سند چگونگی حضور نیرو های خارجی پس از سال ۲۰۱۴ میلادی یاد آورشد. وی می افزاید که ترجمه متن دری این سند آماده است و کارروی ترجمه متن پشتو آن جریان دارد. دراین نشست درباره وضعیت امنیتی کشور نیز به بحث شد. وزیر امورداخله می گوید هیات نیروهای امنیتی کشور به شمول رییس کمیسیون انتخابات همین اکنون مصروف بازدید از ولایت های کشوراند تا وضعیت امنیتی را از نزدیک و بررسی کنند. در خبرنامه آمده است که قرار است این هیات تا پانزدهم جدی سال روان، یک تحلیل واقعی را در باره وضعیت امنیتی در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شورای های ولایتی ،تهیه و به شورای امنیت ملی ارایه کند.About the author

160