آشنایی دانش آموزان افغان با سایت های اجتماعی، اقتصاد پایدار

Posted on at


شاگردان عزیز:


در جریان این هفته ثبت نام شاگردان بخاطر صنوف کامپیوتر و انترنت در لیسه هاتفی جریان داشت, که تعدادی زیادی از شاگردان عزیز ثبت نام گرده بودند. در این مرحله آموزشی سایت فلم انکس به یک سبک جدیدی راه اندازی شده است, که خود تغییرات را احمال شده است, که خیلی مفید بوده و باعث بازکردن مفکوره های شاگران عزیز میشود. شاگردان عزیز به گروپ های مختلف و به تایم های مختلف تقسیم بندی شده اند, که هر گروپ با همدیگر رقابت مثبت دارند. سایت فلم انکس در حال پیشرفت است, تمام شاگردان به  بلاگ نویسی یا مقاله نویسی توسط استادان مجرب که از فاکولته ادبیات فارغ شده اند تدریس میشوند, و سایت فلم انکس توسط استادان مجرب باتجربه که از فاکولته کمپیوتر ساینس فارغ تحصیل شده اند در حال تدریس هستند.شاگردان عزیز میخواهند که مفکوره های خویش را به نشر برسانند٫  و سایت فلم انکس  یک راهی برای رساندن مفکوره های شاگردان راه اندازی کرده است. که شاگردان میتوانند از این طریق کسب درآمد کنند.
About the author

Hatifi-Herat

Established in 1938, Hatifi High School is one of the largest schools in Herat, Afghanistan and has 8300 students. The students attend the classes in rotations. The school offers 116 classes only for female students. Film Annex and Citadel are building an INTERNET classroom at Hatifi High School in June…

Subscribe 0
160