زنده گی کوچی های افغان

Posted on atبنام خدا


 زنده گی کوچی های افغان


مردمان کوچی کسانی اند که دارای خیمه به لفظ ما افغان ها (پلاس سیاه) داشته اند , و زنده گی دسته جمعی دارند , دارایی اموال مواشی مانند : گاو , گوسفند , بز , شتر بوده از آن محصولات لبنیات بدست می آورند , بعضی ایشان دارای مسکونه های دایمی می باشند , و اکثزا نظر به موسوم از یک منطقه به منطقه دیگر نقل مکان می نمایند.آنها رسم و رواج به خصوص خود را داشته اند , زیاد تر به رنگ های تیره مانند : سرخ , سفید , سیاه علاقه داشته اند و برای خود لباس های می دوزند که زیادتر لباس محلی بوده است به حنا و جواهرات نقره علاقه مند هستند ,ازوداج ایشان طوری است که در هنگام نامزدی توسط کلان قوم ایشان صورت میگیرت , اگر کلان قوم ایشان رضایت نداشته باشد باز نامزدی صورت نمیگیرد , در هنگام عروسی رسم و رواج ایشان طوری است که تمام قومی جمع میشوند به خانه داماد بز , شتر , گاو , گوسفند و غیره به حیث تحفه می آورند. بعضی در دوره نامزدی ایشان پسر و دختر همدیگر تا شب عروسی دیده نمیتوانند و تا سه روز از همه مردان خویشاوندانش روی میگره مانند:خسر(پدر شوهر) , خسر بوره (برادر شوهر) و دیگر مردان خانواده شوهرش , و بعضی در دوره نامزدی ایشان پسر و دختر با موجودیت مادر دختر می بینند.بیشتر مردم کوچی ها خیلی عقب مانده اند در دشت ها و کوه ها زنده گی میکنند , به میوه , آب آشامندی , مکتب و مسجید دست رسی  ندارند,زیاد تراولاد های ایشان بی سواد هستند .بعضی به کمک موسسه های خاریجی از یک ولایت به ولایت دیگر میروند که به اطفال ایشان درک ندارند که درموسوم زمستان رفتن از یک جا به جای دیگر باعث مریض شدن اطفال ایشان میشود, پس این یک طبقه عقب مانده جامعه ما است که هیچکس نتوانسته افکار ایشان را تغییر بدهد , حتا به صحت خویش فکر نمی کنند.به امید روزی که آنها هم از تمام حقوق انسانی , اجتماعی و فرهنگی در جامعه برخوردار شوند و هیچ کس از نظر فقر , مریضی در کشور عزیز ما وفات نکنند.


نویسنده : تانیا نوری


 


 About the author

tania-noory

My name is Tania Noori , My Father 's name is Noori Ahmad , I am student at Hatifi High School , I am in 12 class.

Subscribe 0
160