صنعت قالين بافي در افغانستان

Posted on at


                                                        صنعت قالين بافي در افغانستان


           


صنعت قالين بافي در افغانستان در قديم در زمان مردم آريايي ها رواج داشته و تا حالي پيشرفت خوبي نموده است.


تمام مردم افغانستان بخصوص مردمان دهات در اين شغل ترقي زيادي نمودند.مردم افغانستان توسط دست آورد هاي خود تجارت مي كنند كه اين كار باعث ميشود كه اقتصاد كشور ما بالا برود تنها قالين بافي نيست بلكه گليم بافي ‌‌‍خامك دوزي انواع و اقسام لباسهاي سنتي مذهبي محلي و غيره لباسها و ديگر صنايع دستي مروج هست.


                                             


در ابتدا اين صنايع دستي در مناطق شمال يعني بين ولايات شبرغان ميمنه بوجود آمد كه مردم اول از بوريا و از گليم به قالين روي آوردند كه از جمله گليم رواج گريفت و گليم هاي مردم هزاره جات بسيار مشهور است از گليم مردم به صنعت قالين بافي روي آوردن كه قالين هاي تركمني در جهان مقام اول را دارا مي باشد. وحتي ازين صنايع به كشور هاي مختليف جهان صادر مي شود.


 بطور مثال نمد مهمترين محصول در افغانستان مي باشد.مردم افغانستان از زمانه قديم در اين عرصه رشد زيادي نمودن گرچه در زمان حال توجه مردم به صنايع دستي صورت نمي گيرد اما هر قدركه زمان بگزرد اين صنعت ها از بين نميرود. بيشتر مردم درافغانستان به خصوص تجاران از قالين استفاده هاي زيادي مي كنند.بيشترين مردم افغانستان كه در اين كار مصروف اند زنان و دختران تشكيل مي دهد. كه با دستهاي هاي زيباي خود قالين هاي زيبا و خامك دوزي هاي زيبا تيار نموده تامردم از آنها بهره مند شوند و زيادتر مردم اصيل از آنها استفاده ميكنند وبعضي هاي شان براي تزئين نيز استفاده ميكنند.   


نویسنده: احمد سعید 


 160