د اجتماعی رسانو زده کړه او افغان زده کوونکی

Posted on at


:ګرانو زده کوونکو


د دغه اونۍ په جریان کی د زده کونکو نوم لیکنه د کامپیوټر او انترنټ برخه کی وه٬ چی زده کونکی د کامپیوټر او نرم افزاری پروګرامونو کی زده کړه وینی او بلاګ لیکل زده کونکو ته درس ورکول کیږی چی د غه پروګرام د افغان سیټادل شرکت له خوا چمتو شوی دی. چی اوس د دغه پروګرام نوم لیکنه پای ته رسیدلی ده او زده کونکی د اجتماعی رسانو زده کولو په حال کی دی.د دغه اونۍ په جریان کی د محجوبی هروی لیسی زده کوونکو پارچی ورکړل شوی او په یو خاص مجلس کی غوره (لومړۍ٫ دویم٫ درېم) زده کوونکو ته تقدیر نامی او سوغات ورکړل شول.او هم د دغه لیسی زده کوونکو شورا غړیو ته تقدیرنامی د هرات ولایت ښاروالی له خوا نه ورکړل شوی٬ چی د غه تقدیرنامی د معارف او د دغه لیسی اداری غړیو شتون سره زده کونکو ته ورکړل شوی. چی دغه پروګرام د شپږو میاشتو لپاره د دغه لیسی زده کونکو ته د ښار٫ ښاروالی او چاپریال په اړه وو. چی ټولو زده کونکو د ۷ تر ۱۲ ټولګیو ګډون کړی وو. 
About the author

MahjubaHerawiSchool

Mahjube Herawi School is located in the third district of Herat Province on Mokhaberat Street. It was named after a famous woman poet Mahjube Herawi (Mahjube Herawi’s real name was Bibi Safora and she was one of the famous Farsi pouter of Badqhis –Afghanistan. Mahjube has about 5,000 poems about…

Subscribe 0
160