انسان

Posted on at


خداوند تبارک وتعالی  انسان را اشرف مخلوقات  خلق نموده واز تمام جانداران دیگر فضیلت برتری برای انسان اعطا فرموده است وآن ها را از خواص عالی وبرجسته ساخته وقدرت فکری خارق العاده عقل شعور ومغز را به آن ها بخشیده واز این سبب انسان بالای تمام موجودات حیه حکم فرما می با شد اگر  انسان ها به خود متوجه شوند واز آن دست پاهای که برای استفاده حرکت ,به آن چشم های که جهان را می نگرند به آن گوش های که صدا ها را از هم تفکیک میکنند از بینی که برای گرفتن اکسیجن وتازه کردن قلب استفاده میکنند به آن مغزی که قوه ادراک  را میشناسند به آن وجدانی که خوب وبد را تشخیص میدهند به تکثری که نسل ها را افزایش میدهند به روح که زیبای هارا به پیکر تسلیم میکنند در آن قلبی که ایمان واخلاص را  دفن میکنند به زبانی که به وسیله آن دل هارا نزدیک ودور میکنند وبه ظاهری که وجود فزیکی آنها را آشکار ,وبه باطنی که وجود اکتسابی آنهارا نمایان میسازد به آن اسکلیتی که قابلیت استوار بودن را از خود میکنند به افکاری که گفتار خود را بیان میکنند به حساسی که محبت در قلب خویش جای میدهند,غم های را که در سینه استبر حفظ وبه لبانشان تبسم تحمل میکنند ,لحظات خوشی را که با نفهمیدن زمان میگذرانند؛وغیره نعمات مگر باز هم انسانها از یگدیگر از لحاظ حجم شکل رنگ مقاومت مذهب اجتماع اقتصاد متفاوت اند وبا یک دیگر معرفت دارند .هر گا انسان با چشم حقیقت بنگرد ومسایل ذکر شده را به دقت مورد توجه قرار دهد .قلب خود را از تعصب وپیش داوری پاک کند وبه صداقت وصراحت کامل در زندگی قناعت کند آنگاه در نزدش انسان کامل شناخته میشود انسان اگر به حکمت فلسفه ومصلحت که خداوند شامل حال انسان ساخته است جویا شود آنگاه میگوید که براستی انسان از جایگای خاص برخوردار استاین همه زیبای های طبیعت آب وهوا نظام کاینات زمین آسمان ......فقط بخاطر انسان ها ساخته شده است پس چه زیباست که یک انسان تمام افکارش را امتحان کرده ظاهر وباطنش را مقایسه کند وبا خود خلوت کرده فکر کند که چرا به این دنیا آماده است چه کار های را باید انجام وچه کار را انجام ندهد چگونه دین را بگیرد که دنیا را از خود کند از توانای که خداوند لیاقتش دانسته چه استمالی داشته به آن صوت قلبش چه احساسی وافکار وکردار اخلاق را جای دهد تپش قلب را بخاطر دیدار کی زنده نگاه کند درمقابل کی غلامی کند قدم به چه راه ها ی بردارد .آنگاه انسان اقدام به عملی کردن میشود وشناخت


خود را در این دنیای فانی به چنگ خود در میاورد.
About the author

sediqaehrari

sediqa ehrari is the 11th class of Baqnazargah School in Herat.

Subscribe 0
160