اعتصاب

Posted on at


اعتصاب یا تعطیلی موقتی کار در اصل حربه ای برای کسب حقوق و امتیازات اقتصادی مانند افزایش دستمزد و بهبود شرایط کار می باشد،ولی در قرن بیستم از این حربه اقتصادی بطور روز افزونی برای تامین مقاصد و هدف های سیاسی استفاده شده استبرای اولین بار در انقلاب روسیه بلشویکها  برای سرنگون ساختن حکومت از این حربه استفاده کردند و در سالهای بعداز جنگ جهانی دوم نیز بسیاری از اعتصاب ها که از طرف اتحادیه ها وابسته به احزاب کمونیست در کشور های غربی ترتیب داده شده  هدف سیاسی داشته است


 


در کشور های کمونیست اعتصاب غیر قانونی است و کمونیستها که استفاده از این حربه را در کشور های غیر کمونیست حق مشروع وغیر قابل انکار طبقه کارگر بشمار می آورند،اعتصاب را در کشور های کمونیست در ردیف خیانت می دانند


 


نگارنده مسیح الله رحمانیAbout the author

massihullah-rahmani

Massihullah was born in 1988 in Ghazni province Afghanistan, graduated from Sayed Ahmad makaye high school in 2007.he has received scholarship for studying abroad in Cairo university Egypt. Right now he is in 2nd year of faculty of masscommunication in Cairo University.he is able to speak Farsi,Pashto,English,Arabi and alittle bit…

Subscribe 0
160