بگذار بگذریم

Posted on at


 


بگذار از گرد باد حادثه در دشت آرزو سر گشته چو پرکار بگذریم...ا


بگذار از خنده های تلخ د در محفل اغیار چو ایام بگذریم ...ا


بگذار از سردی احساس و محبت در اوج گرمی تابستان چو برف و باران بگذریم ...ا


بگذار از آتش آه سینه اخگر در ماه و سال چو دوران روزگار بگذریم...ا


بگذار از استبداد خاموش روزگار در دریای خروشان رنج چو موج بگذریم...ا


بگذار از تنگی و تاریکی خوشیها در شب های خوشبختی چو شهاب سنگ بگذریم ...ا


بگذار از کابوس های آشفته امروز در ساعت زمانه چو ثانیه بگذریم ...ا


بگذار از تنگی و تاریکی خوشیها در بازار جفا کاری چو برق بگذریم ...ا


بگذار از شعلهء حسرت در دل چو آه بگذریم ...ا


بگذار از گرد باد حادثه، خنده های تلخ، سردی احساس و محبت، آتش آه، استبداد خاموش روزگار، تنگی و تاریکی خوشیها، کابوس های آشفته، زخم چشم تنگ چشمان بگذریم، بگذار بگذریم، بگذار بگذریم ... بگذار


در این دنیا اگر از آنچه که حراس داری سختی های روزگار بر تو تحمیل کند و راه حلی هم برای آن نداری بهتر از آن بگذری چون دنیا در گذر است پس این راهی هم برای تسکین قلب و آرامش روح است .


و این یک بخشش است در حق خودت یا در حقیقت این یک بخشش نیست یک محبتی است که در حق خودت کردی که احساس راحتی کنی و ما باید در جستجوی راهی برای حرکت زندگی خود باشیم و همیشه زندگی خود را با درد و رنج هایی که روزگار بر سر ما میاورد در یک جا نگه نداریم و اگر هنرمندی هم و غم خود را وقف برخی شعارهای سطحی و مادی ساخت باید به حال هردو گریست باید رهمودانه و هنر مندانه عمل کنیم و گذر از سختی ها و بخشش را پیشه کنیم...ا.About the author

parisaahmadi

parisa was born in herat city she is interested sport

Subscribe 0
160