جوانی, چالش ها و زندگی واقعی فراروی آن

Posted on at


دوره جوانی مهمترین دوران زندگی هر فرد است. در این دوره شما با  یک پیش زمینه ای واقعی سالها تجربه زندگی قرار دارید که هر یکی را در مراحل متفاوت آموخته اید. این تجربه ها ناشی از سالهای دراز مدرسه, حضور در اجتماع و برخوردها انسانی است. در دوره جوانی است که باید نقش بیشتری را قبول کرد و مسوولیت زندگی خود, خانواده خود و گاهی حتا بخش و یا تمام جامعه خود را پذیرفت. همه اینها دغدغه آور اند و انسان را به تکاپو و یافتن راهای حقیقی زندگی وامیدارند.حقیقت ها زندگی مانند آموزش, شغل, تشکیل خانواده, مسایل مالی وغیره هر روزه ما را به چالش های بیشتر و بزرگتری فرامیخوانند, که برای پیروزی آگاهی بر آنها حتمی است. پس باید در مقابل شان به اندازه کافی آمادگی داشت و آنها را جز از زندگی معمول خود بدانیم که هر آن و لحظه امکان اتفاق افتادن شان است. در غیر اینصورت آنها تبدیل میگردند به گره های کور زندگی ما که پیروزی بر آنها برای ما دشوار مینماید و در این کشاکش زندگی برای همیشه گرفتار خواهیم بود و به یک معضله اضطراب آور زندگی ما تبدیل خواهند شد, بدون اینکه راه برونرفتی برای شان داشته باشیم.دوره جوانی, دوره انتخابهای حساس زندگی است, در این دوره باید سالها تجربه خود را کنار هم گذاشت, از تجربه های دیگران استفاده کرد, با آینده بینی منطق و خرد را اساس زندگی خود قرار داد تا نشود که تصمیم های زندگی جوانی ما به خاطرات بد تمام عمر ما تبدیل گردند و همیشه برای شان افسوس بخوریم.


باید یاد بگیریم که احساسات خود را کنترل کنیم و تلاش کنیم که در لحظه های سخت زندگی آرام بگیریم و احساسات ما سبب نگردند که با تصمیم های احساسی و عجولانه آرامش را از زندگی خود بگیریم و آنرا به یک جهنمی برای خود و دیگران تبدیل کنیم.زندگی یک نعمت بزرگ خداوندی است که برای انسان ارزانی شده است, نگذارید مسایل بی اهمیت و بی ارزش بر آن چیره یابند و به هدر دهند. موضوع های با اهمیت و بی اهمیت, با ارزش و بی ارزش همیشه در زندگی وجود دارند و ترکیبی میشوند که نام آنرا میگذاریم زندگی. به هریکی باید به اندازه اش اهمیت داد, و اجازه داد تا جایگاهش را در زندگی پیدا کند. بسیار اند موضوع هاییکه اهمیت درگیرشدن و پرداختن را ندارند, فقط باید از کنارشان گذشت و آنها را به زباله دان زندگی سپرد. برعکس به موضوع های مهم زندگی خود باید با دقت نگریست و همه جانبه آنها را مورد مطالعه قرار داد و با آنها در تعامل بود.همیشه زمانیکه اضطراب و نگرانی به سراغ تان می آید, کوشش کنید که به نحوی آرام بگیرید و با پردختن به یک موضوع دیگر از نگرانی خود بکاهید. تشویش, نگرانی و اضطراب راه چاره نیست, هرچه در آنها بیشتر عمیق شوید, بیشتر در گرداب آنها فرو خواهید رفت.


دوستهای عزیز لطف کرده برای دریافت مقاله های بعدی من به صفحه من در تارنمای فلم انکس عضو شوید. اگر مقاله های پیشین را نخوانده اید میتوانید با این پیوند آنها را دریابید:http://www.filmannex.com/blog-posts/ahmadshafiArian


 


 About the author

160