علم

Posted on at


ای علم ای پر معنا ترین واژه و ای که از وجودت جهان منور گشت . بباران شگوفه هایت را بر وجود و ذهن هایمان . چون تو هستی که میتوانی ما را از تاریکی ها به روشنی ها رهنمایی کنی ، تویی که قلب ها از وجودت نرم میشود و اندیشه ها برتر به کار میفتند


تویی که سر آغاز تمام خوبی ها هستی ، ای گرانبهاترین گنج ، ای که پیر و جوان طالب تو هستند . ای علم ای دریای بیکران ، ای که هر چی تو را بستایم باز هم هیچ است ، مرا به آنچه میخواهم برسان ، آنچه ویرانی ها را ز من دور نموده و عشق را بر من و اطرافیانم هدیه میدهدهر چی تورا بیاموزیم باز هم هیچ است ، چون دریای بیکرانی هستی که پایانی نداشته و ما نیز قطره های الماسیت را گران شمرده و آنرا بر هر دو دیده میگذاریم


نه با پول خریده میشوی و نه به زور حاصل میشوی . تنها خزانه ای هستی که کسی ترس از دست دادنت را ندارد . ما را بخدا میرسانی و قوتی برای دلهای خسته ما هستی  خوشبخت آن است که قدر گوهر با ارزشی چون تو را داند ، در پی بدست آوردنت تلاش نماید و شب و روزش تو باشیبدون علم همانند یک انسان نابینا هستیم ، که جز تاریکی چیز دیگری را دیده نمیتوانیم ، پس کوشش نموده و تا فرصت داریم بخاطر بدست آوردن علم تلاش نمائیم  تا همیشه بینا و دانا باشیم ، بیندیشیم آنچنان که خدا و بندگان او از ما راضی باشندAbout the author

Omiddorani

I graduated from English institute

Subscribe 0
160