توقعات بیجا

Posted on at


توقع بیجا داشتن از کسی بعضی اوقات باعث دوری یا سبب سست شدن پیوند ها میگردد ، نباید توقع مان از کسی آنقدر زیاد باشد تا باعث ناراحتی و دلسردی گردد . ما در برابر بسیاری از کارها از بسیاری اشخاص توقعات بیجا میکنیم ، همین توقعات باعث ضعف پیوند ما میشود ، مثلآ : از بعضی اشخاص توقع داریم تا به ما احترام کنند ، یا مرد از همسرش توقع میکند تا به خانوادهء شوهرش احترام کند در حالیکه خودش هیچ احترامی به خانوادهء همسرش نمیکند . و یا از کسی توقع مهر و محبت زیاد داریم ، که تمام این توقعات جز خراب کردن پیوند مان دیگر فایده ای به ما نمیرساندباید تلاش کنیم که این توقعات را از خود دور کنیم ، و در عوض درک ، عشق ، محبت ، تفاهم و دوستی مان را مستحکم نموده تا یک زندگی خوب و بدون کدام مشکل در کنار اطرافیانمان داشته باشیم


همین توقعات بیجاست که دوست را از دوست ، زن را از شوهر ، خواهر را از خواهر ، برادر را از برادر و عاشق را از معشوقش جدا میکند و بجای مهر و عاطفه و دوستی در دلشان آتش کینه می افروزدچه زیباست انسانی باشیم بی پیرایه و زندگی داشته باشیم با هدفی استوار و عزمی محکم بسوی یک زندگی و آیندهء خوشبخت و صادقانه و بی ریا زندگی کنیم و بدون توقع از کسی زندگی کنیم زیرا شرایط کنونی حماقت شخصی را در هنگام خواسته های بیجایش ثابت میکندAbout the author

Omiddorani

I graduated from English institute

Subscribe 0
160