ابن سینا آقا و استاد علم طبابت

Posted on at


 

 


امسال مصادف به یکهزارم سالگرد قانون طبابت ابن سینا:

 

در یونیسکو جشن های از جمله سالروز حادثات و واقعات تاریخی ، سالروز اشخاص برجستۀ تاریخی، کار و تشریح اصول اساسی علم طبابت و همچنان توصیف و تعریف ترکیبات دوا ها  و روش های تداوی بیماری تجلیل شد، ترجمۀ قانون طبابت ابن سینا به زبان لاتین در 12 قرن، و این قانون طبابت(ابن سینا) منحیث کتاب برای قرن ها در مراکز بزرگ طبی در تمام جهان مورد مطالعه قرار گرفته است. ابن سینا توسط بعضی از اشخاص بر جسته و علما آموزش دیده که نام و جایگاه خاص را برای خود در خورد سالی خود اختصاص داد.

علمای که رهبری میکردند، زندگی ای پر مخاطرۀ داشتند و زندگی ای شان در بعضی از شهرهای اسلامی جهان مانند ( ری، قزوین، ارگانی، مرو، نیشاپور، خراسان، گورجان و اصفهان) بود.

ابن سینا خود را تنها در ساحۀ علم طبابت محود نساخت، بل ایشان بسا کارهای معنوی و قابل توجه را چون تدریس علم ریاضی، نجوم، موسیقی، منطق و علم تکسونومی (رده بندی) را انجام داد.

 

کتاب آن در استانبول:

مشهورترین اثر ابن سینا کتاب بنام

قانون طبابت است، که یک کاپی از دست نوشتۀ گرانبهای آن در

کتابخانۀ سولیامانیای استانبول قرار دارد.

نویسنده: فیض عزیز
About the author

160