فساد اداری عامل تباهی

Posted on at


هوالرحمن


فساد اداری عامل ایجاد تباهی جامعه


          بنام خداوند متعال ,خداوندی که مردوزن را از لحاظ خلقت ازیک جنس و در اصل گوهر انسانی قرار داد خداوندی که انسان را عقل داد واو را دانا ساخت و برایش علم داد که به وسیله آن خود و پروردگار خویش را بشناسد او را از اوامر ونواهی که برای خیر او پنداشته می شود آگاه ساخت که در حقیقت تمامی اوامر ونواهی خداوند متعال در قرآن عظیم الشان و حدیث پیامبر ص می باشد که با هم اساسات دین مقدس اسلام را تشکیل می دهند. دین اسلام سعادت ,فلاح,کامیابی وزندگی عاری از ذلت را برای جوامع که اسلام را پذیرفته اند به ارمغان آورده است اگر انسان ها در تمام عرصه های زندگی شان مطیع و فرمان بردار اوامر خداوند متعال باشد. و ازنواهی اش بپرهیزند و در دنیا نزد بندگان خدا در عزت وآبرو قرار دارند درسرای آخرت از جمله ای محبان دوستان خداوند متعال هستند از جمله نواهی که خداوند متعال از آن نهی کرده است که می فرماید(حاکمان و زورمندانی که حق مظلومان و مستعضفان را تلف می کنند و به جبر,ظلم وستم از آن ها می گیرند و در میان خویش تقسیم می کنند هر آیینه در آتش دوزخ می سوزند)و در جامعه ای امروزی همان چیزی که باعث متضرر شدن جامعه ,حق تلفی مظلومان ومستعضفان می شود ایجاد فساد اداری در جامعه است که دین مقدس اسلام آنرا کاملاٌ مردود نموده است بیایید که با فساد اداری آشنایی بیشتری داشته باشید


            فساد اداری:


                   فساد,ظلم وستم ,فتنه وآشوب وعدم طبیق قانون را گویند . اداره همان محلی می باشد که از جانب دولت جهت رفع نیازمندی های جامعه تشکیل, و امور خویش را مطابق قانون صحیح نافذه ای کشور انجام می دهد اگر در راس اداره ای دولت افرادبی کفایت,وکسانی که مسئولیت پذیر نیستند, وجدان کاری ندارند ومنافع شخصی را بر منافع ملی ترجیح می دهند؛ بکارگماشته شوند اداره فاسد گردیده جامعه را به تباهی می کشاند. وایجاد ضعف اخلاقی وفرهنگی درایشان باعث اجرانکردن قوانین وضع شده در اداره دولت می شود فساد اداری دراکثر کشور های جهان حتی در تمامی کشور های جهان به نحوی به ملاحظه می رسد اما در کشور ها ی جهان سوم (آسیا, آفریقا,آمریکای جنوبی ومرکزی ) به وضوع ملت ها و دولت ها از آن متاثر اند اما درکشورما افغانستان فساد اداری بیداد می کند دولت را فلج وملت را سر گردان نموده است. در هیچ اداره ای نیست که قانون آن طوروضع گردیده تطبیق گردد به اثر این علت ملت ودولت از هم پاشیده ونابود میگردند چرا که در جامعه ای که تعهد در برابر تمامیت ارضی, حاکمیت ملی و هویت ملی وجود نداشت آن جامعه به مثابه یک جنگل می ماند که در آن موجودات حیه وغیر حیه, ضعیف و قوی وجود داشته که هر کدام برای حفظ بقای خویش باعث نابودی دیگری شده تا اینکه همه محوونابود میگردند بالاخره می توان بگوییم که این پدیده ای شوم مشکلات های زیان آوری را به بار می آورد. اتحاد واتفاق وهمبستگی ملی را از میان بر می دارد باعث کندی پیشرفت های مادی و معنوی درمیان جامعه می شود, اعتبار افراد جامعه را نسبت به هم برهم میزد افراد در جامعه مجبور به انجام دادن این پدیده ای غیر مشروع می شوند. وهمچنان حضور مافیای اقتصادی, حضورفعال جانیان حرفوی, فرار سرمایه از کشور, ورود کالاهای بی کیفیت, بی امنی و بی نظمی جامعه, از بین رفتن عدل وانصاف, ازبین رفتن روابط انسانی واجتماعی, بی اعتبار شدن حکومت در قبال ملت و سایر عوامل شوم را به بار می آورد


          متوجه باشید : ای انسان های که خودرا به راه فساد سوق می دهید از یاد وذکر خداوند دور شده ودچارقهر وغضب خداوند متعال می شوید و هر آیینه در آتش جهنم می سوزید


          دوباره می سازمت وطن                           اگرچه باخشت جان خویش


          ستون به سقف تو می زنم                           گر چه بااستخوان خویش        


          دوباره می گویم از تو گل                           به میل نسل جوان تو   


          دوباره می شویم ازتو خون                          به سیل اشک روان خویش               


          با همچو مقاله ها ونوک قلم خویش                 بافساد ومفسد  مبارزه می کنم   


          گر در مقابل باشد توپ وتانگ                     تاکه اصلاح گردد اداره و بازارت وطن


         


 


 


 


 


 


 


 


 


 About the author

hamed-quraishi

بنام خداوند منان سپاس زیاد خدای را که من را از جمله تمام مخلوقاتش انسان ،از جمله تمام انسان ها مسلمان و از جمله تمام مسلمان ها امتی حضرت پیامبر ص آفرید من بنده ی خدا حامد قریشی در سال 1371ه ش در ولسوالی خواف ایران در دوران مهاجرت در…

Subscribe 0
160