آزار و اذیت زنان در جاده ها

Posted on at
خیابان آزاری در افغانستان امروز به یک فرهنگ مبدل گردیده است این فرهنگ ناپسند از چند سال بدینسو خیلی ها در میان مردان درحال گسترش است.


پسران جوان، مخصوصا که جوانان ولگرد با این فرهنگ ناجایز زیاد سروکار دارند، این گونه جوانان، دختران را که در گوشه وکنار جاده ها که منتظر موتر میباشند و یا منتظر کسی هستند مورد آزار واذیت قرار میدهند. اگر سوار موتر باشند، موتر را در مقابل دخترها می ایستند و با الفاظ نامشروع از آنها درخواست مینمایند که در موتر شان سوار شوند و اگر پیاده هستند نیز باالفاظ های زشت آنها را مورد اذیت قرار میدهند.این کار ناپسند جوانان ولگرد امروزی باعث شده تا دختران به تنهایی و بدون مرد از خانه بیرون نشوند و بزرگان فامیل را نیز مجور نموده تا دختران شان را زمانیکه به جای میروند تنها نگذارد، تا مورد اذیت از سوی جوانان ولگرد قرار نگیرد. آزار و اذیت دختران در جاده ها نه تنها آنها مورد آزار و اذیت قرار میگیرند بلکه مانع پیشرفت زنان در کشور نیز میگردد.


از سوی دیگر در پهلوی اینکه  زنان و دختران در خیابان ها مورد اذیت قرار میگیرند بلکه در مکانهای تحصیلی نیز این قشر اناث از دست جوانان ولگرد در امان نیستند، روزانه به ده ها پسر ولگرد در مقابل مکاتب دختران و دانشگاه ها حضور دارند و باعث اذیت دختران میگردند.گرچه این عمل زشت جامعه امروزی ما، بارها و بارها از طریق رسانه ها به گونه ی انتقاد انعکاس داده شده است و از سوی مسوولین امنیتی نیز در رابطه به محو این کار اقدام صورت گرفته است. اما تا هنوز هیچ کدام نتیجه مثبتی را درقبال نداشته است.


زنان و دختران در زمان حکومت طالبان از بهره سواد محروم بودند و به آنها از سوی حاکمان طالب ها اجازه آموختن سواد داده نمیشد، طالبان زنان را فقط  وابسته به کارهای خانه میدانستند و حق تعلیم را از آنها گرفته بودند، اما این ادعا طالبانیزم در هیچ کتاب های الهی ذکر نگردیده است.


محروم شدن زنان از بهره سواد فاجعه بزرگی است در راستای رشد و تمدن جامعه ما، اما این آرمان های طالبانی بیشتر پایدار باقی نماند و بعد از پنج سال  حکومت طالبان و با آمدن حکومت جدید که در راس آن آقای کرزی قرار داشت و هنوز هم دارد. داشتن سواد را برای مرد و زن افغان  یک امر ضروری خواند و تمام باب های مکاتب را به روی تمام اقشار که در افغانستان زندگی میکنند چی از طبقه اناث و چی از طبقه ذکور باز نمود.امروز با وجودیکه  تمام دروازه های مکاتب به روی دختران باز است اما باز هم موانع های در سر راهی این قشر وجود دارد که آن موانع همین خیبان آزاری که پسران بالای دختران انجام میدهند میباشد، ممکن این کار پسران ولگرد باعث نرفتن دخترها به مکاتب گردد و یا از سوی فامیل به دلیل همین کار اجازه رفتن دختران شان را به مکاتب ندهد.


زن نیمی از پیکر یک جامعه میباشد و همین زن است که خانواده را تشکیل میدهد و همین خانواده است که یک جامعه را تشکیل میدهد و اگریک زن و یا یک مادر سواد کافی نداشته، نمیتواند که فرزند اش را درست تربیه نماید و اگر فرزند درست تربیه نگردد خانواده را ناقص ببارمی آورد  وزمانیکه خانواده ناقص ببارآمد طبعا که جامعه ناقص ببار می آید.


 


اسدالله، داریوشAbout the author

160