د ډیجیټالی سواد له لاری خپل د لیکلو مهارتونه په انکس فلم کی پرمختک ورکړی

Posted on at

This post is also available in:

لیکل یو لاسته راړونکی مهارت دی. ځینی خلک د مورنۍ لیکل استعداد سره په دنیا راځی٬ مګر دغه استعداد به پرمختک ونکړی ترڅو چی په ښه توکه یی تغذیه نشی او په ثابته توکه پرمختک ونکړی. که زما نه وپوښتی٬ ډیر خلک د لیکلو بالقوی واکمنی سره زیږیدل کیږی٫ مګر دغه مهارتونه به په یوه لازمه فکری نشتوالی کی به رامخته نشی. آیا ټول کولی شی لکه دنتی الایری  (Dante)او دواین کامدی(Divine) غوندی یی ولیکی؟ هو نشی کولی. که څه هم ټول کولی شی د سلامته مغز پیژندلو سره٬ کولی شی زده یی کړی چی څرنکه خپل فکرونه په قلم باندی ولیکی او هغه په اجتماعی رسانو په ګډون کښښدی چی ټول خلک د هغو د قصو لوستلو مینه وال اوسی. 

د انکس فلم تارنما انکس مجلی غوره ویرایشکر برخه کی٬ ډیر پیغامونه د کاروونکو له خوا نه نیسو چی پوښتنه کوی چی څرنکه خپل د لیکلو مهارتونو ته پرمختک ورکړو. قانونی پوښتنه ده. انکس فلم یوه شبکه د مقالو ګډون کښښدلو لپاره ده او مقاله لیکونکی د مقالو لیکلو سره پیسی لاسته راوړی. د هغو لاسته راوړنه د موضوع کیفیت او کمیت سره یی ده چی دوی لیکلی ده او په مستقیمه توکه د هغوی پر خاص امتیاز باندی یی اغیزه لری. تاسو کولی شی د خپل خاص امتیاز او پیسو پورته وړلو څرنکوالی مو په دغه مقاله کی ولولی چی څو اونۍ مخته می لیکلی ده. هغه ټول شیان چی د بریالیتوب لپاره په دغه شبکه کی اړتیا لری کولی شی په دغه مقاله کی یی ولولی. د انکس فلم شبکی کاروونکو کاری کیفیت٫ مهمه برخه یی خاص امتیاز دی. په دغه صورت کی ښکارونکی دی چی تر ټولو لومړیتوب یی د لیکلو مهارتونو پرمختک دی. 

زه یو عالی لیکونکی نه یم. که څه هم د څو میاشتو زیارونو او مینه والی سره می وکولی شو چی خپل د لیکلو کچه پورته کړم او د انکس فلم لیکونکی نه د انکس مجلی لیکونکی ته او بلاخره د دغه شبکی ارشده ویرایشکر ته د څو میاشتو په وخت کی موبدله شوم. زه ادعا نه کوم چی تر ټولو نه په دغه برخه کی غوره یم٬ مګر کولی شم په صادقانه توکه خپل پندونه د ستاسو لپاره کښښدم چی څرنکه د خپل لیکلو مهارتونهه می پورته وړلی دی. دغه هغه شی دی چی ماته ګته ور وو او تراوسه هماغسی دی. 

1- مینه: کولی شی د ځمکی با استعداده مقاله لیکونکی اوسی٬ مګر د هغو موضوع ګانو په اړه چی تاسو یی د لیکی مینه نه لری٬ ستاسو د بریالیتوب عدم احتمال شته دی. زه د لیکلو نه بیزاره وم٬ حتا د یو اخیستلو لیسټ لیکلو نه بیزاره وم. مګر اوس د لیکلو سره ډیر راحته یم٬ څکه د هغه موضوع په اړه چی زه یی لیکم خوند وړم. که تاسو کوم شی لیکی او د هغو نه خوند وړی او ستونزی ګرامی بولی٬ تاسو به یو موفقه لیکونکی یاست. زما د اجتماعی رسانو مقالو تمرکز ډير د ډيجیټالی سواد٬ پایداره زده کړه پورته وړلو او د بشر حقوق نه سواستفاده کولو په اړه دی. ستاسو څه شی دی؟ 

2- خدمت: هره مقاله چی تاسو لیکی٬ نورو ته د خدمت فراهم کولو وخت بولم او د ډیجیټالی سواد کاروولو نه د اجتماعی رسانو مبارزاتو پرمختک په خاطر باندی عمل کولو لپاره کوښښ کوم. که موفقه شم او یا هم که نه٬ زما د قصی بیان اصلی هدف دا دی٫ چی لوستونکی ته ګټه ور٬ کارآمد او یا هم لږ سرګرم کونکی اوسی. دغه ډول لاری د قوی فکرونو انګیزی د مخته وړلو لپاره چمتو کوی او انګیزه په دی مانا باندی چی سخت کار زما د لیکلو مهارتونو پورته وړلو لپاره ده. د باکیفیته مقالو لیکل هغه وخت چمتو کیږی چی په هر قدم کی پورته معیارونه ښکاره کړی٬ هیڅ کله د خپل کار په کامله توکه راضی مه اوسی. او تل د پرمختک لپاره زیار وباسی. که څه هم په کامله توکه پوه یم چی هغه ټول شیان چی زه یی خپره کوم موفقه نه دی٫ کومه ستونزه نه ده٬ د لیکلو قصد کول مهم دی.  کولی شی د ګلونو٫ بوټو٫ تاریخ او یا هم سیاست په اړه ولیکی. تر هر وخت چی دغه د لوستونکو خدمت فراهم کولو لپاره د کمک٫ معلومات ورکول او یا هم د سرګرم کولو لپاره کار واخلی – موفقه به اوسی. 

3- اجتماع: کله چی د خپل مینی پر اساس باندی کوم سرلیک ټاکی او د هغو پراخه کولو لپاره د درونمایو فراهم کولو لپاره د لوستونکو لپاره پیل کوی٬ کولی شی خپلی اجتماعی رسانی شبکی د خپلی مینی ګډون کښښدلو لپاره جوړی کړی. دغه یو لوی شی دی٬ ځکه چی تاسو ډیر د هغو نه به الهام ونیسی او په دغه برخه کی به لیاقت لاسته راوړی ترڅو چی د خپلو درونمایو کیفیت پورته کړی. ستاسو نویی اړیکی به نویی لارښونی ستاسو د اجتماعی رسانو لپاره ارایه کړی ترڅو چی هغه د خپلی ګټي لپاره کار واخلی٬ بلاخره د کوم چا الګو به شی. اغیزناکه اجتماعی رسانی ستاسو د بریالیتوب لپاره به مهمه اوسی. 

4- زیار: که څه هم انګریزی زما مورنۍ ژبه نه ده٬ بیا هم هغه می د لیکلو ژپه ټاګلی ده٬ ځکه چی په نیویورک ښار کی ژوند کوم. دغه ما مجبوره کوی ترڅو چی زیار وباسم چی زما د مقالو ژبی دود په عالی کیفیت باندی اوسی. کولی شی خپله مورنۍ ژبه په مقالو کی مو ترنه کار واخلی٫ مګر انګریزی ژبه تاسو د نړیواله لیکونکو او د لیکونکو ډیروالی سره مخامخ کوی. که انګریزی تاسو لومړنۍ ژبه نه ده٫ ډیری لاری شته دی چی کولی شی خپل لیکلو مهارتونو ته پرمختک ورکړی. لوستل په انګریزی ژبه باندی ستاسو د واژو ذخیره ډيره کوی. د انګریزی ژبی فلمونو لیدل ستاسو پوهی ته د کوڅو عبارتونو نسبت باندی ډیره ګټه لری. د انګریزی ژبی دود لوستل د برخطه توکه باندی ستاسو د لیکلو سرچینه به تصفیه کړی. 

5- شخصی: پیشنهاد درکوم چی خپله قصه مو د کوم شخصی شی سره اړیکه ورکړی ترڅو چی خپل مقاله مو د لوستونکی لپاره جالبه کړی. دغه یوه مهمه لارښونه ده چی ستاسو درونمایی د بی روح کولو نه ساتی او ستاسو لوستونکو ته احساس ورکوی ترڅو چی ستاسو د لیکلو سره مرتبطه شی.

6- پرمختک: یوه ښه مقاله٬ سرچینه٫ اصلی برخه او پای لری. یو شمیر ډیر مقاله لیکونکی په دغه باندی فکر نه کوی٬ فقط دوی خپلی اندیشی لیکی٫ پرته د دی نه چی په منطقی ساختار باندی یی فکر وکړی. کله چی د کم توجه کارونو لوست لولم٬ نشم کولی هغو ته لږ نمره ورکړم٬ ځکه چی د لیکونکی لږ فکری ده. 

ډير کارونه شته دی چی کولی شی د خپل لیکلو مهارتونو پرمختک لپاره تر نه کار واخلی. پورته لارښوونی محدوده دی او د زده کولو په مانا باندی نه دی. هغه ما ته ګټه ور وو او دغه یو لوی دلیل وو چی زه اوس یو لوی د انکس مجلی غوره ویرایشګر ته ټاګل شوی یم. باور لرم چی هغه کولی شی تاسو ته هم ګته ور اوسی. که هره پوښتنه لری٬ په آزاده توکه زما سره په اړیکه شی. خوشاله به شم که کوم کار د کمک رسولو لپاره ستاسو ته وکړم. 

*     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     *

که غواړی چی بلاګ ولیکی او تر اوسه په انکس فلم کی مو نوم لیکنه نه وی کړی٬ دغه ځای ټک ووهی او خپل سفر ته پیل وکړی. تاسو به د لیکونکو کورنیو سره د ټولی نړی نه یوځای شی چی ستاسو د قصو مینه وال دی. په انکس فلم کی لیکل ساده دی: فقط دغه ځای باندی ټک ووهی او د نوم لیکنی تڼی تخته کړی. کله چی نوم لیکنه مو وکړله زما د انکس فلم پاڼي سره غړی شی: په ډیر لږ وخت کی به پیسی لاسته رواړی.

که مخته مو په انکس فلم تارنما کی لیکل٬ خپلو ملګرو ته مو پیشنهاد ورکړی ترڅو چی په دغه ځای کی نوم لیکنه وکړی او د دغه مقالو لوستلو پیشنهاد وکړی: دغه مقاله په دقیقه توکه هغه شیان چی د ښه او موفقه مقالو لیکلو لپاره په انکس فلم کی اړتیا ولری تاسو ته یی وایی.

جیاکومو کرستی (Giocomo Cresti) 

د انکس مجلی ویرایشګر

انکس فلم

که زما هر یوه مخته نی مقاله می تاسو د لاس نه ورکړلی ده٬ کولی شی هغه په لاندی شخصی انکس فلم پاڼه کی می وموندی:  http://www.filmannex.com/webtv/giacomo

بښنه غواړم ما په دغه نښه باندی وګوری. @giacomocresti76About the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 0
160