ادامه خشونت علیه بشریت در سوریه:

Posted on at


سوریه از چند سال بدین سو شاهد فجیع ترین خشونت ها علیه بشریت بوده است...


جنگ ها در سوریه در اصل از بیکاری بوجود آمد که سبب تظاهرات مردم بر علیه حکومت شد. حکومت سوریه در دست شخصی به نام بشاراسد است. . . بشاراسد شخصی خون خوار ،ظالم و خودخواه است.مردم بر علیه بشاراسد شورش کردند یعنی خواهان برکناری بشاراسد از حکومت بودند چون بشاراسد احل جماعت بود بر ضد افراد مخالف خود یعنی مردم احل سنت برخاست و شروع به قتل عام آنها نمود. که این روند کم کم بخود جنبه مذهبی گریفت و به این صورت جنگ در سوریه در گریفت.قتل وکشتار به اوج خودرسید. .مخالفان دولت که در کمین بودن ازین فرصت استفاده کردند وتجهیزات جنگی را وارد این خاک کردند یعنی جنگ در اصل بین (شیعه وسنی ) آتش گریفت و خشونت علیه بشریت آغاز شد.مردمی که بر ضد دولت بشاراسد هستند طرفداران بشاراسد را گریفته و به فجیع ترین و بدترین شکل آنها را به قتل میرسانند. . و همچنان حکومت بشار اسد هم هر کدام که ازین افراد (افراد ضددولت بشاراسد)را که دستگیر کنند به بدترین شکل آن از بین میبدند اینگونه خشونت ها روز به روز شدت پیدا کرده افراد زیادی جان خود را از دست میدهند .به شکلی میتوان اینجنگ را قتل عام نام برد زیرا مخالفان حتی به کودکان هم رحم ندارند و به بدترین شکل کودکان را به قتل میرسانند.آنها به طرز وحشیانه یی وارد مساجد میشوند و تمام اشیای داخل مساجد را نابود میکردنند و در کل به نام مسلمان برای نفع شخصی خود سوء استفاده میکردند.قانون برای هیچکس مطرح نیست بدون اجازه وارد خانه ها مردم بی گناه میشوند آنها را به قتل میرسانند، خانه های آنها را اشغال میکنند و برای خود یک پایگاه جنگی استفاده به عمل می آورند..


 


فقط یک معجزه میتواند سوریه را ازین بدبختی ها نجات بدهد. . 160