زراعت و مالداری

Posted on at


زراعت و مالداری


زراعت عبارت از آماده ساختن زمین جهت بذر و تخم پاشی سبزیجات و حبوبات و مواد اولیه نباتی می باشد توسط وسایل عنعنوی و درن و پیشرفته تکنالوژی معاصر که با توافق اقلیم آب و خاک مساعد که گاهی اوقات به صورت آبی و گاهی به صورت للمی.


در افغانستان اکثر مردم مصروف زراعت و مالداری اند و در فصل های مختلف حاصلات گوناگون را از زمین گرفته آنها را به بازار ها عرضه می کنند و با فروش آنها ضروریات , احتیاجات و مواد اولیه خود را مهیا می سازند زراعت و مالداری یک بخش اساسی و عمده اقتصاد را تشکیل می دهد بر علاوه از این که محصولات در بازار داخلی بفروش می رسد در بازار های بیرون نیز عرضه می گردد یعنی یک بخش از این محصولات صادرات کشور را نیز تشکیل می دهد زراعت و مالداری شغل اکثر مردم ما بوده از این طریق نه تنها احتیاجات اولیه برطرف گردیده بلکه در انکشاف اقتصادی و مواد غذای اهمیت دارد


مالداری و تربیه حیوانات نیز از جایگاه و اهمیت خاص در افغانستان برخوردار است مردم علاوه بر این که به زراعت مصروف اند در کنار آن به تربیه حیوانات نیز مشغول اند که مالداری و تربیه حیوانات در افغانستان سابقه زیاد دارد و قرن ها می گذرد که یک تعداد ار مردم به این طریق زنده گی خود را ادامه می دهند یک تعداد از مردم خاصتا کوچی ها کاملا وابسته به تربیه  مواشی مشغول هستند و وسایل معیشت خود را از این طریق آماده می کنند و مالداری و تربیه حیوانات اهمیت و ارزش زیاد در انکشاف اقتصاد مردم دارد مردم علاوه بر این که از حیوانات به عنوان مواد غذای استفاده می کنند از آن ها به منظور کار حمل و نقل و همچنان از پوست و پشم آنها نیز استفاده می کنند که از آنها محصولات مختلف ساخته نه تنها در کشور به خارج نیز صادر می کنند که به انکشاف اقتصاد کشور می افزاید متاسفانه جنگ های سه دهه کشور باعث شده که به تربیه حیوانات و زراعت ضرر برسد امید براین که کشور ما از امنیت و آرامش کامل برخود دار گردد تا کشور ما در هر زمینه بتواند خوب پیشرفت و انکشاف کند.About the author

SoniyaAkbarzade

soniya is a student in mahjuba hiravi high school ,enroled in school on 1384 she will graguat from school on1393 and soniya did a three-year competency test and she want to become adoctor in the future.

Subscribe 0
160