نقش زنان وجوانان

Posted on at


نقش زنان وجوانان               

زن چراغ یک خانه وروشنی دریک جامعه است                                                

اگرزن تحصیل وشغل نداشته باشدانکشاف اجتماعی متوازن ونظم خانواده غیر ممکن است یک مقوله ای انکشاف اجتماعی است که میگویند اگریک پسرباسواد شود یک نسل تغیر میکند واگردخترباسوادگردد تا.پنج نسل اثرات مثبت ان هم درجامعه وهم درخانوده مشاهده خواهد شد زنان جوانان درافغانستان یک اکثریت های ارقامی غیراسلامی ونقش زنان در قابل انکار شمرده میشوند

ولی ازلحاظ اقتصادی وسیاسی نیزیک اقلیت غیرقابل انکارمحسوب میگردندوعلت کلی همانا بی توجهی به حقوق دینی وقانونی زنان وجوانان ازناحیه استبداد وتعصب بوده وهست  وزمانی میتوان ازانکشاف اجتماعی متوازن سخن زد که حقوق اقتصادی وسیاسی زناندرزمان حکومت طالبان ازابتدایی  وجوانان مامحترم شمرده شود.به زن به عنوان مادرنگریسته شود وبه جوان به صفت  سرمایه ی توانمندفکری وفزیکی اینده وطن .زنان ترین حقوق خویش بی بهره بودند وعلت انهم برداشت های غیرواقعبینانه ازدین درقبال زنان بود نمیتوان.حقیقت وجودی زن را درتمامحوزه های فکری پوشیدزیراحقیقت محصول واقعیت است وازحقیقت تنها کسانی میترسند که بر مبنای دروغ زندگی میکنند تنها  دروغ پردازان دشمن حقیقت جویی اند.مشارکت اجتماعی زنان نهایت سرنوشت ساز است زیرا هیچ سخنی نیست که باری ازاندیشه ی نداشته باشد وگوش دادن به سخن.درواقع شنیدن اندشه است و اندیشه هازمانی شنیده میشوند که انسان ها.از ازادی بیان برخوردارباشند و وقتی ازکلمه انسان صحبت میشود دربر گیرنده مردوزن است.ومردم ما باید حداقل ازتجارب کشورهای انکشاف اجتماعی به نفع اقتصاد وبهبود خانواده هااستفاده نمایند

 About the author

famanoorzay

Hello my nama is famanoorzayi Iam 10th class @bagnazarga high schoo Iwas born in herat I interested for technology.


Subscribe 0
160