انتخابات

Posted on at
 


بلاخره دغدغه های 2014 تمام شد و این سال رخش را نمایان کرد، 2014 را که رسانه ها و مردم به همه یکی از زلزله ها و اژدها معرفی کرده بودند رسید و به مثل گذشته ها خواهد گذشت ولی من تا اکنون هیچ تغیر در میزان و چرخش طبیعت ندیدم و شاید همیش نبینیم، این ما خود ماهستیم که ذره را به خود خروار میگردانیم البته به گفته های دهات و قصبات، اگر حیات بود روزی خواهد فرا رسید که فردایش انتخابات خواهد بود ولی بازهم هیچ تغیر در میزان و تقادیر نخواهد آمد.به ابراز این کلمات هدفم این است که افغانها چرا همیشه منفی فکر میکنند؟ و چرا همیش از اندک ها زیاد را میسازند؟


2014 که سال انسان خور و بدی نخواهد بود وبه مثل همه سالهای سال خواهد گذشت، این ما خود مان هستیم که باید خود را کنترول بر همه چیز دانیم و کمر بستیم که انسان نیک، وطن دوست و وطن پرست خوهیم بود و هیچ خیانت به هیچ فردی از وطن انجام ندهیم و هیچ گاهی از وظیفه خود سو استفاده نخواهیم کرد.بلی 2014 رسید و اکنون هم آفتاب از جای که می برامد اکنون هم همان گونه است به مثل سابق، نی روز به جای شب آمده و نی شب به جای روز، پس چرا این همه دغدغه های منفی؟


خوب اگر بگوییم که 2014 شاهد بعضی از تحولات منجمله تغیر نظام سیاسی و به مسولیت گرفتن امور امنیتی به نیرو های افغان خواهد بود، پس اگر خوب اگر دقیق شویم هیچ جای برای نگرانی نخواهد بود چون نی من نگهبان ملت افغان هستم و نی امریکا، افغانستان در طول تاریخ از این چنین پس کوچه ها زیاد گذشته و دیوار های فولادین زیادی را در هم شکسته و از قله های زیادی گذشته و بلندی های زیادی را پشت پاه زده و نباید هیچ تشویش در پیش داشت.خوب بازهم اگر این نگرانی ای ما چاره را میکرد و یا دردی را مدوا میشد بازهم قابل اندیشدن را داشت اما ما همه شکر مسلمان و ایمان داریم آنچه خواهد آمد همه از جانب پروردگار و به تقدیر همان ذات لا یزال است پس هر چه خواهد شد همه را به او ذات سپرد.همه باید کوشش کرد تا از هر نوع فکر های منفی دوری جست و امید به افغانستان زیبا را داشت، به این فکر که مرگ همه، جز به تقدیر خداوند متعال به کسی دیگر هیچ ربطی و مربوط نمیشود، پس به دقت تمام و با اعتماد به نفس کامل به پای صندوق های رای رفته و کاندید که به نظر تان خادم ملت و خادم مردم به نظر میرسد رای دهید.نه به کسیکه از قوم ماست و به این تعصب به او رای دهیم چون با شامل شدن گناه کسی که به آن رای داده اید پای خود را هم شامل گناه خواهید ساخت.


به امید داشتن آینده های خوش و افغانستان مترقی و دلیر.


نویسنده: حکمت الله غزیز


 About the author

hekmatullah

I am hekmatullah and i am from ghazni province of Afghanistan i graduated from school at 2009 and now im student of journalism at kabul universtiy

Subscribe 0
160