یکی هست که بیشتر از همه نگران ماست

Posted on at


وقتی کودکیم او برای ما راه رفتن ، خوردن ، نوشیدن ، حرف زدن را میاموزاند . مریض میشویم او بیشتر درد میکشد ، وقتی زمین میخوریم او سوزش زخمها را احساس میکند . میخندیم میخندد ، گریه میکنیم پا به پایمان گریه میکند ، تا اینکه بزرگ میشویم او درد و رنج تمام دنیا را متحمل میشود ، شب و روز را نمیشناسد ، تمام وقتش را صرف ما نموده و در عالم فقر و بیچارگی حاضر است لباس پینه زده و پاره پاره بپوشد ، شکم گرسنه بخوابد اما اجازه ندهد ما احساس کمی نماییم
در کودکی به فکر بازیچه هایمان و در بزرگی به فکر پیشرفت مان هستیم اما او دایما نگران آیندهء ماست ، بخاطر مشکلات مان او درد بیشتری میکشد و بخاطر مصارف تحصیلمان حاضر است به هر دری بزند اما مشلات مان حل گردد


دقت کردید وقتی در مکتب یا دانشگاه امتحان دارید او بیشتر از ما به فکر امتحان است ؟ و هر لحظه برای ما دعا میکند ، تا جایی میرویم و بر میگردیم او منتظر و هر لحظه دلواپس ماستچه زیباست وقتی در کنارمان چنین کسی را داشته باشیم که بیشتر از خودمان به فکر ماست ، کسی که در بدل تمام مهربانی هایش هیچ هدفی به جز خوشبختی ما ندارد ، قدر این فرشتهء مهربان را بدانید و باور داشته باشید هرگز پشیمان نخواهید شداین فرشتهء مهربان کیست ؟ بله او کسی است که بیشتر از همه نگران ماست ...  مادر


دوستت دارم مادر مهربانمAbout the author

Omiddorani

I graduated from English institute

Subscribe 0
160