آزادی

Posted on at


آزادی به مفهوم مطلق آن مطلوب هیچ آیده ِیولوژی و مکتبی نیست ،ولی در مفهموم پذیرفته شده آن یعنی در حدی که به حقوق وآزادیهای دیگران لطمه نزند مورد تایید همه مکاتب و آیده یو لوژیهاست و کمتر رژیمی در جهان آنرا نفی کرده استدر اصول عقاید همه احزاب سیاسی وبرنامه ها و هدفهای مورد ادعای اکثریت قریب به اتفاق دولت ها تامین آزادی های سیاسی برای مردم گنجانیده شده وبیش از یکصدوپنجاه کشور جهان هم که در سازمان ملل متحد عضویت دارند اصول اعلامیه حقوق بشر را که آزادی بیان ،قلم،اجتماعات،و مسافرت را تضمین کرده و بازداشت های خودسرانه و شکنجه و زندانی کردن بخاطر عقیده را منع می نماید پذیرفته اندولی بر اساس آخرین بررسی ها که از طرف سازمان های بین المللی بعمل آمده بیش از یکصد کشور عضو سازمان ملل متحد این اصول را رعایت نمیکنند و مردم را به خاطر منفعت های سیاسی افراد حاکم بازداشت و مورد شکنجه قرار می دهند


 


نگارنده :مسیح الله رحمانیAbout the author

massihullah-rahmani

Massihullah was born in 1988 in Ghazni province Afghanistan, graduated from Sayed Ahmad makaye high school in 2007.he has received scholarship for studying abroad in Cairo university Egypt. Right now he is in 2nd year of faculty of masscommunication in Cairo University.he is able to speak Farsi,Pashto,English,Arabi and alittle bit…

Subscribe 0
160