کاش میشد!!!

Posted on at


 


کاش همه یک دنیای کوچک واسه خودشون بسازند


تو این دنیا کوچک یه خونه یی از دوستی میساختند


که با گذاشتن هر خشت صمیمیت فوران میکرد و با نگاهش دوستی قشنگ تر و مستحکم تر میشد.


کاش میشد در این دنیای کوچک دست نوازش از روی محبت به وجود می اومد.


کاش میشد در زیر سقف این خونه دیگر جنگ نبود،دروغ نبود،قهر نبود، خیانت نبود، بی وفایی نبود،...


کاش همه قدر یک دیگر را بدانند قدر مادر، پدر، خواهر، برادر، دوست، رفیق،...


کاش میشد همه به یکدیگر احترام میگذاشتند.


کاش همه در زیر سقف این خونه میتوانستند به خوبی و خوشحالی زنده گی کنند و همیشه لبخند در لبانشان وجود  میداشت و هیچ اثری از غم، درد، پریشانی،و.. به چهره هایشان نبود.


کاش میشد دیگر کسی اشک مادران رنج دیده را نمیدید.


کاش فقر و تنگ دستی همه مردم را رها میکرد.


کاش همه یی جهان را آرامش فرامیگرفت


کاش میشد


!!!


صبریه حمیدی  About the author

sabriahamedy

sabria hamedy was born in Herat-Afghanistan. She is student in Ali Shir Nawayi High School. She has interest to Computer, Writting and reading books.

Subscribe 0
160