(بیان) کارکردهای اساتید

Posted on at


اساتید محترم !


چند نکته است که باید شما آنرا همیشه به یاد داشته باشید


  1:درک و احساس تان  بی حد و اندازه یعنی بی نهایت باشد تا جاییکه بی احساسی شما باعث نشود تا متعلمین را سرزنش کنید و از مجبوری شان خبر نداشته باشید


 


هیچ استادی حق تویین به والدین شاگردان و شاگرد را ندارد :2


 


3:حق زدن به هیچ معلمی داده نشده است 


 


 


4:شیوه تدریس شان باید به بهترین وجه باشد 


 


 


5:باید اساتید محترمه همکار متعلمین باشند ، نه تنها آنها را مجبور سازند و بگویند که نمره داده نمی شود اگر آماده گی به دروس جدید نگرفته و تدریس نکنند 


 


 


6:اساتیدباید مهربان باشند نه خشن 


 


7:باید باعث سر بلندی متعلمین شوند نه باعث تحقیر شان 


 


 


8:تمام شاگردان را باید به یک چشم ببینند و فرق میان شان نگذارند 


 


 


9:باید توجه به این نداشته باشند که یک شاگرد دختر کدام استاد است  و آن استاد دوست ایشان ، و نظر به پارتی که دارد آن شاگرد را کامیاب سازد و آن شاگردانی که پارتی ندارند و لیاقت شان از شاگردانی کهکپارتی دارند و به زور پارتی کامیاب میشوند بیشتر است را نمره شان را کم کنند


 


 


 


 


 


 


 


10:بعضی اساتید نظربه این که همراه یک شاگرد مشکل دارند  آنرا از امتحان نگاه میدارند  نظر به خصومت شخصی و بی رحمی که دارند . و آن شاگرد که لیاقت  اش این نبوده  باید خاموش بشیند چرا که  توان مبارزه با استادانی چون اینهارا ندارد 


 


 


اکثر استادان هستند  که به بهترین شیوه تدریس  میکنند و متعلمین قابل درک رایشان بوده و میتوانند به آسانی روش صحبت کردن رابا آنها دریابند چراکه آنهامهربان و بااحساس هستند  و از دل آن شاگرد میایند و درکش میکنند ،  همکار همیشه گی متعلمین میباشند و تحقیر نمی  کنند  که : اگر  دروس جدیدرا تدریس نکرددر حضورتمام  همصنفی هایش نمره اش را کم میکند
 . 


 


!اما


اکثر اساتید هستند که متاسفانه نه درک دارند و نه احساسی که متعلمین را درک کنند و چانس دیگری برایشان بدهند  ، آنها بخاطر یکه احساس ندارند با آنشاگرد خصومت شخصی گرفته و همیشه باعث تحقیر و تویین آن  میشوند ، باوجودیکه شاگرد مشکلش  را برای استاد میگوید  ، یکی نیست برایشان بگوید همراه فرزند خود درگیر میشوی ؟؟؟؟؟ آخه  آن فرزند تو است اگر مجبوری  داشته و به توگفته پس چرا به جاییکه  خصومت  بگیری کمکی برایش  نمیکنی  ؟؟؟؟


 


 استاد محترمه! او شاگرد اولاد تو است باید در مقابلش مهربانی از خود نشان بدهی و نگذاری که از پیشش کدام خطایی صورت بگیرد - او برای یاد گرفتن آماده است و تو و ظیفه ات است که برایش تعلیم بدهی , نه که مسولیت های که به عهده تو است به گردن آن انداخته و خود را از مسولیت های استادی خود خلاص کنی 


 


معلمی وظیفه انسانی است و باید به بهترین وجه صورت بگیرد و آنها را به خاطر نشان دادن قدرت خود از لیاقت شان باز نگهندارید


 (اساتید محترمه این خصومتی که شما فکر میکنید که برایتان افتخار است و نشان دهنده  قدرت شما نسبت به شاگردان است آن افتخار نیست عقده است که نمیگذارد مهربانی خودرا برایشان نشان دهید)خلاصه


 


خلاصه گفته هایم اینست که تمام اعضا و کارمندان   وظیفه شان است تا همیشه متوجه این موضوعات باشند و نگذاردن  صورت بگیرد  بخاطر خصومت  استادان  چندین شاگرد  -جان به حق - سپرده اند  بخاطر چی بخاطر اینکه  بعضی اساتید بی عاطفه هستند . آنها باید باعث تشویق شاگردان شوند  اما باعث میشوند که شاگرد از درس دلسرد شود و به راه تعلیم ادامه ندهد


 متاسفانه مکاتب افغانستان قانونی ندارد تا به این موضوع ها توجه کنند و جلوگیری کنند  باید باعث ترقی شاگردان شوند اما همیشه کوشش میکنند  مکتب ترقی کند  نه شاگرد.


 


 


هر چی که در این مقاله بیان نموده ام تمامش درست و حقیقت است دیدم که میگم


 


فردینا عالمیارAbout the author

fardinaalemyar

She is Fardina Alemyar, a student in eleventh class in Mahjuba Herawi High School.She was born in 1996 in Herat city Afghanistan. she live in Ferdowsi street .She is studying DEl (Diploma in English Language) in HTC. She is a favorite of Volleyball, reading books and writing.and she is a…

Subscribe 0
160