اشک قلم

Posted on at


  ازاشک قلم گر شراره افروخت     وز تاک سخن عصاره اندوخت


یک نکته گر از هزار اموخت        یک عمر در اتش سخن سوخت  


برمردم نادان درسر زبانشان دوخت    چو اینست کل دین را به دنیا فروخت


گاهی اوقات در فکر ادم میگنجد آیا گیرنده قلم{نویسنده} این نوشته به مانند نوشته هایش روح بی آلا یش و زیبایی دارد ؟  چه رویا برانگیز و پرغرور و چه زیباست این نوشته ها و به مانند آئینه است که نشان دهنده عیب ها و نقص ها، روشنی ها و زیبایی هاست آئینه یی که خود را در آن میبینی و پیدا میکنی که سالها بود بجای خود دیگران را در آئینه ها  میدیدی زمانی که خود را در آئینه میبینی شگفت زده میشوی، محو شخصیت خود میشوی وساعتها میخواهی با نوشته هایش باشی.


 ساعتی که از خواندن نوشته هایش میگذرد متوجه مورد عجیبی میشوی مانند پیدا کردن سنگی است که سالها در دریای خروشان زندگی گمش کرده بودی و اکنون پیدایش کرده ای وقتی دقت میکنی میبینی آن سنگ دیگر جلایش پیش از آنکه دردریای زندگی گم کرده ای را ندارد زیبایی اش را گم کرده است ازبس که این موج های طوفانی دریا سنگ را با خود این سو و آن سو برده اند و در این فکری آیا کدام صدفی هست که سنگ سائیده شده ام را را به مروارید تبدیل کند؟ بله کتاب هست، کتاب هست، کتاب هست و بس...ا 


واگر کسی در این دنیا قدر قلم را بداند هرگز جایگاه قلم را با توپ و تانک عوض نمیکند جنگ با سلاح قلم بهتر از جنگ با هزاران نوع سلاح جنگی است همانطور که سرنوشت کشور عزیز ما به یک امضای یک قلم بستگی داردAbout the author

parisaahmadi

parisa was born in herat city she is interested sport

Subscribe 0
160