چگونه می توانیم که به آرزوها واهداف خود برسیم؟

Posted on at


هر انسان درذهن خود دارائی آرزوها وهدف ها می باشند،که بعضی از ایشان به آن می رسند وبعضی از ایشان متقبل شکست شده ودل سرد می شوند،این یک چیز واضح ومعلوم است که بدون هدف آرزو ومقصد نمی توان زندگی خودرا پیش برداین آرزو ومقصد است که در زندگی برای ما امید می دهدتا باهمه ئی سختی های زندگی دست وپنجه نرم کرده وبه فکر رسیدن به هدف ئی خود باشیمما جهت رسیدن به آرزوها هدف های تان دو راه را برای شما پیش بینی می کنیم


اول:برای تمام کارهائی تان یک تقسیم اوقات وبرنامه ریزی دقیق،منطقی واصولی بسازید ودر انجام آن از هر نوع سعی وتلاش دریغ نکنید وبه هیچ نوع دلیل اجازه ندهید که مانع عدم اجرا تقسیم اوقات روزانه ئی تان شود،کار امروز را به فردا نگزارید،بیاد داشته باشید که خداوند(ج)هیچ قفل را بدون کلید نه ساخته است پس هر کاری مشکل یک راه حل داردبه شرط اینکه شما هدف مند وقوی واستوار باشند، وبه خود باور داشته باشندبه هر کار به اندازه ئی مهم بودن اش وضرورت داشتن اش وقت بدهید،و در انجام آن بسیار کوشا باشید،چیزی دیگری که مهم است آن هم این است که در هنگام شب از تمام کارهائی تان یک جمع بندی داشته باشید تا بفهمید که به چی اندازه در انجام کارهای خود موفق بودید،خلاها ونقطه هائی قوی تان را بر ملا سازید،کوشش کنید که نقاط ضعیف خود را پر ساخته وبرای این کار شما به یک برنامه ریزی دقیق ومنطقی ضرورت دارنددوم:باید دارائی پشت کار باشید وبه پیروزی باور داشته باشید این برای شما نیروی وانرژی زیاد میدهد که در برابر مشکلات عقب نشینی نکنید،برای رسید به هدف ومقصد تان قوی واستوارو متحد باشند،شما در راه رسیدن به هدف تان مشکلات زیادی رامیبینید چنانچه شاعر می گوید:


در جاده ئی هموار دویدن هنرش چیست


مر دانه دویدن هنرش در خم وپیچ است


بلی!شکست تلخ است ولی بهره ئی شیرین داردچراکه تازمانیکه شکست نه خوریم نه می آموزیم وتا زمانیکه نیاموزیم تغیر نمی کنیم،پس باید با هر شکست برای رسیدن به هدف خود مصمم تر وقوی تر شویم،شما هر گاه زندگی مردان را که به قله های بلند کامیابی رسیده اند مطالعه کنید،متوجه خواهیم شد که به چی اندازه سختی ها ومشکلات را متقبل شده اند تاکه به این مقام نا یل شده اند.متوجه باشید که برد همیشه از آن قوی تر ها نیست بلکه از آن آنها است که دیر یا زود به بردوکامیابی باور دارند.


 


نویسنده: سید علی اصغر یعقوب زاده160