شکاف بین نسل ها و زندگی اجتماعی در کنار هم

Posted on at


زمان در گذر است و انسانها, نسلی پی نسل دیگری هستی را با گذر زمان تجربه میکنند. به جهان هستی پاه میگذارند, راه میپیمایند و جوان میشوند, راه میپیمایند و بزرگ میشوند, جهان را میشناسند, با واقعیت های آن آشنا میشوند, در مقابل انبوهی از اندیشه ها, باورها, ارزشها و سنت ها قرار میگیرند و درنتیجه از آنها تاثیر میپزیرند و بر آنها تاثیر میگذارند. این چرخه گردش, فضای پیچیده ای را بنام زندگی و جهان هستی را شکل میدهد.


این جهان اندشه ها, باورها و سنت ها همیشه پایدار و راکد نیست, از نسلی به نسل دیگری تفاوت میکند, بر آن افزوده میشود و بخش های از آنها باطل اعلان میگردند. نسل های تازه تر به ارزشهای اهمیت میدهند که نسل و نسل های گذشته چندان بر آنها توجه ندارند و گاهی ممکن است آنها را حتا ارزش نیز نشمارند. این دگردیسی همیشه بشکل طبیعی وجود داشته است و از نسل تا نسل دیگری متفاوت بوده است.این دگردیسی طبیعی همان طوریکه اتفاق می افتد, پستی و بلندی ها و تضاد نسل ها را نیز با خود دارد. گاهی سبب شکاف عمیق بین نسلهای پی هم میگردد که میتواند رابطه شانرا دچار نوسان کند. دید, نگرش و سلیقه های متفاوت نسل ها نسبت به موضوع ها گاه سبب تشنج میگردد و زمینه برخورد شانرا فراهم میکند. اینجاست که چالش ایجاد میشود و ضرورت اداره  چالش ها برای برپاه ماندن ارتباط بین نسل ها است.


این چالش ها در اشکال متفاوت و در زمینه های گوناگون روی میدهد. در تشکل های متفاوت اجتماعی شکل میگیرد و بلاخره خود را در سطح جامعه نمایان میسازد و به یک مشکل همگانی تبدیل میشود. خانواده به حیث کوچکترنی واحد ساختاری یک جامعه که در آن بشکل معمول بیشتر از یک نسل زندگی میکند, مناسب ترین فضای پیدایش, شکل گیری و برخورد این تفاوت ها است. این را باید در زمینه های متفاوت اجتماعی, تاریخی بزرگشوی نسلهای تشکیل کننده خانواده جستجو کرد. بر اساس آن این اختلاف ها یک چیز طبیعی اند و همیشه میتوانند وجود داشته باشند.کشمکش بین نسلها و تفاوت دیدگاها از خانواده به بخش های بزرگتر جامعه مانند مدرسه, دانشگاه و فضای کار خود را به روشنی نشان میدهد و سبب میگردد که نسلها از همدیگر متفاوت باشند, کمترینه در باورها و اندیشه ها.  از آنجاییکه نسل گذشته از تجربه بیشتری برخوردار است, بنا حاکمیت بیشتری نیز دارد و فضا را شکل میدهد. نسل جوان در پی فاصله گرفتن از دیدگاها و اندیشه های گذشته برمی آید و تلاش میکند که نظام باوری و فکری خود را بر کرسی نشاند که سبب هرچه عمیق تر شدن این شکاف بین نسلها میگردد.انسانها موجودات اجتماعی اند و نمیتوانند دور از هم زندگی کنند. درک متقابل و پذیرش تفاوت ها بهترین گزینه برای زندگی اجتماعی انسانی است. هر دو طرف باید تلاش کنند که به باورهای یکدیگر احترام بگذارند و به جانب تعامل با یکدیگر نزدیک شوند. در اینصورت میتوانند از هم بیاموزند, به هم یاری رسانند و دیدگاهای خود را بارور کنند. اینگونه جامعه انسانی موفقتری خواهیم داشت. دوستهای عزیز برای دریافت مقاله های بعدی من, لطف کرده به صفحه مقاله های من در تارنمای فلم انکس بپیوندید, و اگر مقاله های قبلی من را تا هنوز نخوانده اید میتوانید با این نشانی آنها را بخوانید: http://www.filmannex.com/blog-posts/ahmadshafiArianAbout the author

160