زبان انگلیسی در افغانستان

Posted on at


زبان ملی مردم افغانستان دری و پشتو میباشد که اکثرا مردم به هر دو زبان تکلم کرده میتوانند .


در زمان سابق مردم به جز همین دو زبان که زبان ملی و رسمی ما است به زبان دیگری حرف زده نمی توانستند و هم نمیخواستند حرف بزنند در وقت جنگ که مردم در بعضی از کشور ها مهاجر و یا برای کار و یا درس خواندن رفتند مجبور شدند که زبان همان کشور را یاد بگیرند بعضی در زمان جنگ و کشور روسیه سابق برا ی درس و یا کار رفتند زبان روسی را یاد گرفتند .


بعد از دهه دوم جنگ به این طرف مردم کم کم به یاد گیری زبان انگلیسی روی آوردند چون یک زبان بین المللی میباشد و در تمام ممالک به این زبان میتوانند تکلم نمایند .


از آن وقت به بعد مردم اطفال خود را از سن ده سالگی به بعد به کورس های زبان انگلیسی روان میکنند تا این زبان را یاد بگیرند .


با پیشرفت تکنالوژی انگلیسی و کامپیوتر یک ضرورت در تمام ممالک شناخته شده است .
بعد از پیروزی مجاهیدین که موسسات خارجی و انجوها در افغانستان شروع به فعالیت نمودند .


کسانی که زبان انگلیسی و کامپیوتر یاد داشتند با معاش خوبی کارمند موسسات شدند و زندگی خود را به خوبی سپری میکنند به همین خاطر مردم زبان انگلیسی و کامپیوتر را یک ضرورت مهم در زندگی خود میدانند و در پی کسب آن میباشند.


اگر در افغانستان جنگ بیش از سه دهه دوام نمی کرد مردم به سویه های بلند تر و با پیشرفت های زیادی باید زندگی میکردند .


باز هم در سه دهه جنگ و ویرانی مردم تلاش خود را میکنند تا بتوانند به درس و تحصیل خود و اولاد های خود بی افزایند حالا انگلیسی در همه رشته های که خواسته باشیم تحصیل نمایم انگلیسی و کامپیوتر مضمون اساسی ان میباشد .


مکاتب در زمان سابق انگلیسی را از صنف ششم تدریس می نمودند اما حالا از صنف چهارم و مکاتب خصوصی از صنف اول تدریس مینمایند .


زبان انگلیسی آن قدر مهم شده کسانی که در زمان سابق به کدام رشته ای درس خواندن و لسانس دارند اما زمان انگلیسی یاد ندارند خود را بی سواد احساس میکنند چون خیلی کار های هست که به انگلیسی و کامپیوتر انجام میشود.


وقتی مردم این مشکلات را میبینند ربان انگلیسی را یک ضرورت مهم میدانند چون زبان انگلیسی تنها در افغانستان مشکلات را حل نمیکند وقت یاز افغانستان به هر کشوری سفر نمایند میتوانند مشکلات خود را با زبان انگلیسی حل کنند.



About the author

160