خاک و اهمیت آن

Posted on at


خاک یک ماده طبیعی بسیار خوب است که طبقات بسیار نازک و خورد را بین اتموسفیر و قشر زمین را تشکیل میدهد. خاک یک ماده بسیار خوب با ارزش است کهضخامت کوچک دارد و برای انسانها بسیار با ارزش میباشد و همچنان با ارزش که دارد برای امرار حیات بقا و رفاه بشر اهمیت فوق العاده  زیاد دارد.

خاک اهمیت زیاد در زراعت دارد که اساس زراعت را تشکیل می دهد. خاک عبارت از محیط طبیعی میباشد که تمام نباتات بالای ان نشو نمو و رشد و تمام فعالیت های خود را تکمیل  میکند

و از ان به اشکال مختلف استفاده به عمل می اید خاک جای یا قطعه زمین است که در ان نباتات حیات خود پیش برده و به مرحله پختگی خود را رسانده و در فراهم نمودن تمام  ضروریات اولیه اساس خود بشر یعنی خوراک و پوشاک و انواع دیگر چیز ها روا مهم و اساسی دارد در حیات انسانها و نباتات که در خاک کشت میشود به منظور مواد غذایی پوشاک  و مواد های ساختمانی ضروریات بشر را فراهم میکند

.و خاک دارای احجار منرالها و مواد های عضوی زیاد میباشد که نبات با استفاده از ان رشد و به فعالیت های شروع میکند و در تشکل احجار و منرالها و

مواد های عضوی خاک که در تشکل انها بیش از هفت هزار منرال و یکصدو سه عنصر وجود دارد و همچنان در خاک 15 منرال  و عناصر کیمیاوی که  بیسار

ارزش دارد البته در حاصلخیزی خاک رول عمده و اساسی دارد.(نویسنده  محمد سهیم ) حکیم زاده)

written makes and prepared by   M sahim HakimzadaAbout the author

saheem15saheem

saheem saheem One of the womensannex writer Kabul Afghanistan

Subscribe 0
160